AKTUÁLNĚ

Svoz nebezpečného odpadu Více informací

 

Oznámení o přerušení dodávky vody Více informací

 

Josefov obsadil ve své kategoii     2. místo v soutěži Obec přátelská rodině!!! Více informací 

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA  k projektu "Místo, kde žijeme"  byla ukončena. Děkujeme všem dárcům! V nejbližší době přineseme informace o využití prostředků ze sbírky.

  Více informací

Nákupní turïstika

 

Občanům nad 55 let pomůžeme  získat SENIOR PAS.   http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/ 

PROJEKTY

INFORMACE O  PROJEKTECH

Od Nadace Partnerství jsme  v červnu  získali tzv. přímou podporu ve výši 10.000 Kč na výsadbu aleje v Radvanově.  Děkujeme zejména panu Hoblovi za nápad a podklady pro podání žádosti!

STROMY SVOBODY - od Nadace Partnerství jsme pro podzimní výsadbu v rámci oslav 100 let republiky získali 4 stromy svobody.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE -  výstavba by měla být dokončena do 19. 9.

Veřejné osvětlení - díky dotaci z MPO Info  a příspěvku z Karl. kraje proběhla rekonstrukce VO. Děkujeme!

Komunitní projekt  NADACE VIA "Místo, kde žijeme" probíhá.   Informace  Studie

 "Knihovna - místo pro komunitní setkávání"  za příspěvek z NADACE ČEZ pořízen nový mobiliář a hry. 

Komunitní centrum Informace, přidělení dotace schváleno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Elektromobil - v květnu získaná dotace ze SFŽP, v září  byl dodán.

Kanalizace Hřebeny, Radvanov - probíhá projektová příprava.   Studie

Polní cesta Josefov - Radvanov,     1. etapa 1. část  2. část . Dodavatel byl vysoutěžen, uzavřena smlouva.

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 20. 9. 2018.

Ivana Černíková

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

STAV PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Pro většinu projektů je nezbytnou podmínkou existence Rozvojového programu obce, tento dokument na obci neexistovatl, byl vytvořen v rekordně krátkém čase. V celkově podfinancované obci je těžké vybrat nyní investiční priority,  jsme rádi, že ještě běží některé dotační tituly, snažíme se tedy využít posledních možností spolufinancování. Finanční rezerva obce v podobě úspor byla vytvořena na úkor investic, včetně zdrojů z prodeje obecního majetku. 

Stav projektů:

1) Zefektivnění odpadového hospodářství - podáno,  žádost o dotaci ve výši 741.573 Kč, spoluúčast 15 %, tj. 128.703 Kč, MŽP, SCHVÁLENO, REALIZOVÁNO  2016.

2) Dětské hřiště Josefov - 543.027 Kč, spoluúčast 30 %, tj.162.908 Kč, MMR, SCHVÁLENO A REALIZOVÁNO (v červnu 2016)!!!

3) Dotace na obměnu zastaralého veřejného osvětlení a sloučení ovládacích míst, předpokládaná výše  investice 1.000.000 Kč, z toho 500.000 Kč z rozpočtu obce, ve fázi dokončování podkladů, vytvořen pasport,  v prosinci 2017 budeme žádat v rámci programu EFEKT 2 u MPO.

4) Dotace na rozvoj turistických míst - odpočívadla a značení turistických tras včetně dětských prvků v jednotlivých částech obce, ve fázi příprav. Nedpodáno, nebylo možné zahrnout Radvanov a Hřebeny. Nahrazeno dotací Vybudování míst pasivního odpočinku, žádost podána 15. 3., očané byli seznámeni na 15. zasedání ZO, odsouhlasená částka z obecního rozpočtu 100.000 Kč, umístění prvků bylo v jednotlivých částech obce konzultováno s občany a naprojektováno dle jejich požadavků. SCHVÁLENO A REALIZOVÁNO (v září 2016)!!!

5) Revitalizace centra obce kolem požární nádrže - projekt dokončen, k nahlédnutí na OÚ, před dokončením proběhla konzultace s občany zaměřené na vyjádření se k projektu, účast minimální. Čekáme na vyhlášení dotačního programu, předpoklad jaro 2018.

6) V Luhu nad Svatavou řešíme protipovodňová opatření formou hlásiče (příprava smouvy a odsouhlasení zastupitelstvem), spoluúčast 15.000 Kč,  a zvýšení břehu, projekt ve fázi konzultací s odborníky. V současné době podána žádost na KÚ pro Karlovarský kraj o dotaci ve výši 89.515 Kč na potipovodňový hlásič, spoluúčast 17.903 Kč.  SCHVÁLENO A REALIZOVÁNO (v srpnu 2O16)!!!

7) Na setkání starostů byla domluvena spolupráce na vybudování cykloturistické trasy směr Kraslice, práce ve fázi příprav a získávání zdrojů financování.

8) Chodník - púvodní projekt odložen, jeden z nezbytných souhlasů od majitele pozemku nebyl dán, musela se provést změna projektu a v dotčeném místě zúžit chodník, současné zastupitelstvo se po přepracování projektu předchozím ZO vrátilo k původní myšlence vybudování parkoviště a propojení chodníku až do Hřeben. Projekční práce jsou ukončeny, bude podána žádost o stavební povolení. V prosinci 2017 chceme žádat o dotaci.

9) Řešení základních prvků občanské vybavenosti, multifunkční centrum - ZO Josefov odsouhlasilo vypracování žádosti o dotaci na komunitní centrum v minimální výši 6.000.000 Kč. V březnu 2018 byla podána žádost.

10) Kanalizace a vodovod - nová výstavba Josefov, příprava projektové dokumentace, projektové práce jsou před dokončením. Obec zažádala o 2.000.000 Kč z rozpočtu Vodohospodářské společnosti, s. r. o. a bude žádat o dotaci z rozpočtu KvK.

11) Revitalizace parku novorozenců a přilehlých pozemků - na 15. ZO byl odsouhlasen záměr vypracování projektu, nosnou myšlenkou je za budovou OÚ až k hříšti vytvořit odpočinkovou zónu s parkovou úpravou. Byly osloveny také Lesy ČR s návrhem na výměnu přilehlého lesa (až ke krmelci) za obecní les. Lesy ČR v současné době pozemky nevyměňují, žádost zamítly, les je možno se souhlasem Lesů ČR využívat po domluvě s Ing. Fousem. V budoucnosti by se i les, kam jsou místní občané zvyklí chodit na houby, procházky apod. mohl stát součástí ucelené zóny klidu.  V nejbližších týdnech se uskuteční setkání projektanta s občany, bude prezentována první studie revitalizace prostoru.

12) Radvanov - cesta a mostek se zábradlím - podána žádost na dotaci z KÚ pro Karlovarský kraj, předmětem prací bude oprava místní komunikace, s odvodněním, vybudování nového bezpečného mostku se zábradlím, z 340.000 Kč spoluúčast obce 170.000 Kč, SCHVÁLENO A REALIZOVÁNO (v září 2016).

13) Dětské prvky v ostatních částech obce - v průběhu léta 2017 připravily osadní výbory ve spolupráci s místostarostkou podklady, vybraly místa ve svých částech obce a ve spolupráci s dětmi i vhodné prvky. Dotace se zpracovává.

14) Komunitní projekt NADACE VIA "Místo, kde žijeme" - v roce 2017 jsme byli vybráni mezi 11 finalistů a na konec jsme postoupili mezi 8 vybraných projektových záměrů a získali 300.000 Kč. Probíhají workshopy. Na jaře se uskuteční setkání s občany a výběr konkrétního projektu.

15) Podali jsme žádost o finanční podporu  ve výši 50.000 Kč na dovybavení knihovny.  Rozhodnutím správní rady ČEZ  jsme získali 20.000 Kč.

16)  Sběrný dvůr - projekt vypracován, podána žádost o stavební povolení, připravovány podklady, předpoklad podání žádosti v prosinci 2017. Vyřeší se několik problémů najednou - umístění techniky, zázemí pro zaměstnance, skladové prostory, zvelebení celého prostoru v blízkosti návsi.

17) Prvky pasivního odpočinku - v zatáčce nad Luhem a v Parku novorozenců chceme vybudovat sezení s interaktivními naučnými prvky pro děti i dospělé. Ve fázi příprav, čekáme na vypsání dotace.

18) "Knihovna - místo pro komunitní setkávání" - spolufinancováno dovybavení knihovny mobiliářem a zakoupení her z prostředků Nadace ČEZ.