AKTUÁLNĚ

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU   Informace

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Letní dovádění v Luhu nad Svatavou 24. srpna 2019 Plakát

Promítání v amfiteátru 24. srpna 2019 od 21:00 THOR Ragnarok

Josefovský táborák a Rozloučení s prázdninami dne 31. srpna 2019Plakát

 

JOSEFOVSKÉ SPOLEČENSKÉ LÉTO 

Plakát

 

VSTUPENKY ZDARMA    Pravidla Plakát

INFORMACE PRO SENIORY

OSTATNÍ

POPLATKY Poplatky

INFORMACE O  PROJEKTECH Více informací

V roce 2019 obsadil Josefov v kategorii do 1.000 obyvatel 2. místo v soutěži Obec přátelská rodině a 2. místo v soutěži Obec přátelská seniorům.

Více informací 

 

 

JOSEFOVSKÉ LISTY (JL)

Příspěvky a fotografie můžete zasílat na josefovske.listy@seznam.cz nebo předávat do schránky umístěné u obecního úřadu. 

Všem děkuji za spolupráci při tvorbě a vydávání Vašich Josefovských listů.

Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2019.

Petr Pastier

 

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT HRAD HARTENBERG

hrad

http://www.hartenberg.cz/

facebook

 

PŘÍSTUP NA POVODŇOVÝ HLÁSIČ OLOVÍ - INFO

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU (tzv. "GDPR")

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  OBEC JOSEFOV, zastoupena starostou obce Mgr. Janem Onakem, tel. 773 668 091, e-mail ou-josefov@volny.cz

POVĚŘENEC: Mgr. Jaromír Rokusek, tel. 602 481 782, jrokusek@seznam.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Obec  je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva občanů obce proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou Obecním úřadem zpracovávat pouze:

 •   na základě právního předpisu
 •   na základě smluvního vztahu
 •   na základě informovaného souhlasu

 

3. Přehled agend zpracovávajících osobní  údaje Obecním úřadem Josefov

 • Evidence obyvatel
 • Místní poplatky
 • Knihovna
 • Czech Point
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Katastr nemovitostí
 • Vedení obecní kroniky
 • Pronájmy nemovitostí
 • Spisová služba
 • Kácení stromů
 • Střet zájmů
 • Účetnictví
 • Volební systém
 • Zaměstnanecká agenda
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
 • Zákon o obcích
 • Veřejné opatrovnictví

 

4. Práva občanů  (subjektů osobních údajů)

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje obec bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • Informace poskytnuté subjektům osobních údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může starosta obce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Výše se poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5. Zabezpečení osobních údajů

Obec má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 •  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 •  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 •  osobní odpovědnost osob oprávněných k nakládání s osobními údaji
 •  shromažďování pouze nezbytných osobních  údajů
 •  již nepotřebné údaje skartovat,
 •  zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • proškolení zaměstnanců úřadu
 • smluvní zabezpečení ochrany osobních údajů z externími  zpracovateli
 •  Směrnice starosty Obce xxx/2018 upravující základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů,
 •  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 
Obec  jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici subjektům osobních údajů.

Ve spolupráci s obecním úřadem vyřizuje žádosti o informace subjektů osobních údajů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.