Z P R A V O D A J
Číslo 4 / 2005 - říjen 2005

Blahopřejeme k významným životním výročím :
- p. Dagmar Lokajíkové
- p. Anně Pastierové
- p. Jiřímu Hertlovi
- p. Emílii Hoffmannové
- p. Zdeňkovi Hoffmanovi
- p. Františku Markovi
- p. Libuši Soukupové
- p. Anně Brlášové
- p. Anně Kubalákové
- p. Rudolfu Dlouhému

Pozvánka
Dne 6.11.05 od 14 00 hod. bude v parku novorozenců provedeno sázení stromů za nově narozené děti. Zveme k hojné účasti.

Změny v prodeji pozemků
Od 1.1.2006 budou zvýšeny ceny obecních pozemků určených k prodeji, a to o 100%. Pokud budou již podané žádosti uhrazeny do 31.12.2005 budou účtovány v původní ceně.

Upozornění :
Dojde -li v průběhu roku ke změně v počtu psů, je potřebné tyto změny neprodleně nahlásit na Obecní úřad, aby bylo možné včas provést změny v evidenci a tak zajistit správné stanovení poplatku. Včasné neohlášení znamená, že poplatek bude naúčtován bez ohledu na změnu.

Obec si zajistila u Komerční banky úvěr 600.000,- Kč určený na místní komunikace v Josefově.

Od poloviny listopadu bude uveden do provozu v naší knihovně veřejný internet. Provozní hodiny budou určeny dodatečně a uveřejněny v dalším zpravodaji. Po dobu tří let bude užívání bezplatné.

Kdo má zbytečné kompotové lahve á 0,75l (s víčkem nebo bez), nechť je odevzdá v místním obchodě ( u Berušky).


U S N E S E N Í
Z 30. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 31.8.2005
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo na svém zasedání konaném 31.8. 2005 takto :

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
 • podpis smluv na nákup pozemků od Sokolovské uhelné.
 • zápis kontrolního výboru.
 • zrušující vyhlášku č.2/2005.
 • zrušující vyhlášku č.3/2005.
 • záměr prodeje části p.č.2/1.
 • prodej pozemku 269/2 p. a 269/3 p.k.ú Luh nad Svatavou.
 • smlouvu silnice f. Strabag,a.s I Etapa ve výši 987 876,30 Kč.
 • žádost o úvěr u KB ve výši 600 000,- Kč a zajištění úvěru nemovitostí čp.12 budova OÚ.
 • příspěvek školákům.
 • Václavská zábava - 24.9.2005 - 10 000,-Kč.
 • Strašení - 8.10.2005 - 8000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Josefov bere na vědomí :
 • přijetí zaměstnance do trvalého pracovního poměru - p. Šetková.
 • očkování psů - 8.9.2005.
 • vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku.

U S N E S E N Í
Z 31. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 12.10.2005
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo na svém zasedání konaném 12.10. 2005 takto :

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
 • zápis finančního výboru.
 • úprava rozpočtu 2/2005.
 • odprodej počítače.
 • záměr prodeje pozemku p.č. 44/2 k.ú. Luh nad Svatavou, p.č 115/1 , p.č. 49 a p.č. 50 k.ú Radvanov.
 • prodloužení nájemní smlouvy p. Jurcsikové.
 • převzetí závazku obce ke zvýšení svého vkladu do základního kapitálu Sokolovská vodárenská s.r.o. se sídlem v Sokolově, Nádražní 544, IČ: 26348675 o částku 1.024.000,-- Kč.
 • splacení tohoto závazku ke zvýšení svého vkladu nepeněžitým vkladem, a to : provozně samostatným souborem vodohospodářského majetku obce, jímž je vodovodní řad Radvanov. Na vklad se započítává částkou 1.024.000,-- Kč podle posudku č. 351/2005 znalce Ing. Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88.
Zastupitelstvo obce Josefov deleguje :
 • na jednání valné hromady 9.12.2005, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Sokolovská vodárenská s.r.o. jako zástupce společníka starostu obce a ukládá mu, aby za obec jako společníka na této valné hromadě kladně rozhodl o :
  • zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. o 7.505.000 - Kč na 427.920.000,-- Kč a o schválení nepeněžitých vkladů společníků (měst Březová a Habartov a obcí Josefov a Staré Sedlo) dle posudku č. 351/2005, znalce Ing. Jaroslavy Medvědové na splacení výše uvedeného zvýšení základního kapitálu citované společnosti.
  • převzetí závazku obce ke zvýšení svého vkladu o 1.024.000,-- Kč a o jeho splacení nepeněžitým vkladem, a to : provozně samostatným souborem vodohospodářského majetku obce, jímž je vodovodní řad Radvanov. Na vklad se započítává částkou 1.024.000,-- Kč podle posudku č. 351/2005 znalce Ing. Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, ve lhůtě stanovené valnou hromadou o níž je oprávněn rozhodnout.
Zastupitelstvo obce Josefov pověřuje starostu obce :
 • aby za ni podepsal následující listiny :
  • převzetí závazku obce ke zvýšení svého vkladu o 1.024.000,-- Kč a o jeho splacení nepeněžitým vkladem, a to : provozně samostatným souborem vodohospodářského majetku obce, jímž je vodovodní řad Radvanov. Na vklad se započítává částkou 1.024.000,-- Kč podle posudku č. 351/2005 znalce Ing. Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88.
  • související smlouvy o vkladu, případně prohlášení vkladatele.
  • prohlášení společníka pro účely navazujícího řízení před Krajským soudem v Plzni, obchodním rejstříkem, případně plné moci advokátovi pro toto řízení.
 • aby hlasoval pro zvolení pana Jaromíra Brože, zastupitele města Habartov, členem dozorčí rady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., náhradou za odstupujícího pana Jaroslava Hlavatého, zástupce města Nové Sedlo.
Zastupitelstvo obce Josefov neschvaluje :
 • žádost p. Šetkové o příspěvek.


Hodnocení akcí pořádaných OÚ

Turnaj v malé kopané
Dne 2.7.2005 proběhnul na místním hřišti další ročník turnaje v malé kopané. V letošním ročníku byla menší účast mužstev než obvykle, takže hrál každý s každým. Vítězem se opět stalo mužstvo Rádu. Jelikož Rád vyhrál potřetí v řadě, na příští ročník musí obec pořídit nový putovní pohár.
     Z obecní pokladny jsme hradili občerstvení pro hráče ve výši - 1800,- Kč.

DO-RE-MI
Dne 16.7.2005 se pořádal VI.ročník Josefovského DO-RE-MI. Tento ročník byl poznamenán malou účastí v kategorii nad 15 let. Soutěžilo se o 1000,- Kč v desetikorunách. Vítězem dětské kategorie byla Čarná Eleonora. V kategorii nad 15 let zvítězila Dominová Kristýna.

Finanční stránka :
Výdaje :
 • náklady celkem : 6 708,- Kč,
 • z obecní pokladny : 2548,- Kč,
 • akce se zúčastnilo 183 platících diváků.
Memoriál Josefa Pastiera
Letos tomu bylo 15 let od tragédie, kdy nás opustil Josef Pastier. Na místním fotbalovém hřišti proběhla vzpomínková akce, spojená s fotbalovým utkáním. Na prvním místě nebyl fotbal, hlavní mottem byla vzpomínka na kamaráda.

Finanční stránka :
Výdaje :
 • obec se na občerstvení podílela částkou - 1 705,-Kč,
 • pivo sponzoroval starosta.
Snadné prachy
Dne 13.8.2005 se konal od 18 hodin na návsi 4.ročník Josefovských snadných prachů. Soutěžilo se v pojídání medu, stavění kostek, pojídání 1/2 kuřete a driblování s míčem. Odměnou pro vítěze byla tradiční pětistovka.
Vítězové :
 • pojídání medu : Čtvrtečka (Svatava),
 • stavění kostek : Stanko (Květná),
 • pojídání 1/2 kuřete : Štola (Janko),
 • driblování s míčem : Stanko (Květná).
Finanční stránka :
Výdaje :
 • náklady celkem : 6 708,- Kč,
 • z obecní pokladny : 2548,- Kč,
 • akce se zúčastnilo 183 platících diváků.
Rozloučení s prázdninami
Odpoledne 28.8.2005 proběhlo na návsi tradiční rozloučení s prázdninami. Soutěžilo se o ceny v 10 disciplínách. Soutěžící obdrželi výhru přímo po skončení každé soutěže. Účast byla značná, počasí přijatelné.

SPONZOŘI AKCE :
 • p.Plechatý - SRN,
 • p. Štosová - Radvanov.
Finanční stránka :
Výdaje :
 • z obecní pokladny : 2 990,-Kč,
5.ročník v pojídání knedlíků
Dne 24.9.2005 se na návsi konal 5.ročník regionální soutěže v pojídání knedlíků. Letošní ročník byl rozšířen o soutěž jednotlivců v dětské a dospělé kategorii. Svatava se nedostavila, takže hlavní soutěž družstev se odehrála mezi Josefovem a Krajkovou. V letošním roce byly knedlíky o poznání větší než v minulých letech, a proto největší jedlík p.Trapschuh snědl během 30 minut pouhých 26 knedlíků. Krajková vyhrála díky vyrovnaným výsledkům o pouhých 6 knedlíků. Největším překvapením večera byla soutěžící v dospělých jednotlivcích paní Šimanová Marta, která snědla svých 7 knedlíků během necelých 2 minut.

Finanční stránka :
Výdaje :
 • z obecní kasy : 6 060,50 Kč,
 • příspěvek mikroregionu : 1 500,- Kč,
 • náklady celkem : 11 020,50,- Kč.
     Starosta děkuje kolektivu kuchařek školní jídelny v Krajkové, který připravil 465 knedlíků a p.Plechatému, občanu SRN, který věnoval věcné ceny, které obdrželi naši soutěžící.

6.ročník Hartenbergského strašení
Dne 8.10.2005 večer se konal již 6.ročník Hartenbergského strašení v okolí zříceniny hradu, pořádaný naší obcí. Děti musely nasbírat 10 razítek na jednotlivých stanovištích při průchodu strašidelnou stezkou. Na konci stezky je čekala truhla s pokladem, ze kterého si mohly vybrat odměnu. Na stezku odvahy se 30 strašidly se vydalo 297 odvážlivců. Akce se celkem zúčastnilo více než 600 lidí. Úspěch akce pomohli zajistit naši častí sponzoři.

SPONZOŘI AKCE :
 • p.Glosová - sladkosti v hodnotě 500,-Kč,
 • p.Dědek - 3 000,-Kč,
 • Mikroregion Svatava - 1 500,-Kč.
Finanční stránka :
Výdaje :
 • z obecní kasy : 3 891,-Kč,
 • celkové náklady : 8 891,- Kč.
Na závěr děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci a provedení celé akce.