Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 2/2002 únor 2002

Navrhovaný znak pro obec č. 5

Blahopřejeme k významným životním výročím:

p.Josefovi Vlčkovi

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 42. zasedání konaném 4.2.2002 bylo přijato toto usnesení:
Odsouhlaseny povodňové plány.
Odsouhlaseno složení redakční rady :
p.Ladislav Čížek
p. Karla Uhlíková
p. Ing. Miloš Falber
Odsouhlasena vyhláška o ochraně veřejného pořádku.
Odsouhlaseno vyrovnání dlužného školného za I. pol. 2000 ve výši 3407,- Kč .

Upozornění:
Majitelé nemovitostí zahrnutých do povodňových plánů vypracují vlastní evakuační plány dle předaných dotazníků a to do dvou měsíců od data předání. Povodňové plány jsou k nahlédnutí na OÚ Josefov.

Oznámení

Obecní poplatky lze již platit OÚ Josefov

Poplatky činí:
Poplatek za odvoz domovního odpadu – 350 Kč za dospělou osobu, 300 Kč za děti do 15 let, 500 Kč za nemovitost užívanou pro rekreační účely.
Poplatek za psa - 100 Kč
Za pronájem pozemků 0,60 Kč/m2

Při placení poplatku je třeba jmenovitě sdělit, za koho se poplatky hradí.

Informace o obecně závazné vyhlášce obce o ochraně veřejného pořádku a místních záležitostí.

Tato vyhláška je k nahlédnutí na OÚ. Pro rychlou informaci z vyhlášky vyjímáme:
Článek IV. Chov domácího zvířectva

  1. Fyzickým i právnickým osobám se zakazuje chov zvířectva mimo soukromé pozemky.Je zakázáno volné pobíhání zvířectva na veřejných prostranstvích a na majetku obce (obecní pozemky).

  2. Zakazuje se znečišťování veřejného prostranství zvířecími exkrementy. Znečistí - li zvířata veřejné prostranství, jsou její majitelé povinni tyto exkrementy uklidit a veřejné prostranství vyčistit.

  3. Je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích.

  4. Chovatelé zvířat jsou povinni zabezpečit, aby nedocházelo k narušování veřejného soužití nadměrným hlukem, zápachem nebo poškozováním věcí a porostů.

  5. Obec je oprávněna zajistit odchyt volně pobíhajících zvířat na náklady jejich majitelů.

  6. Chovatelé zvířat jsou povinni přísně dodržovat zákonem a právními předpisy stanovené hygienické zásady tak, aby bylo předcházeno šíření chorob a epidemií a nebylo ohroženo zdraví a životy lidí ani zvířat.

Článek V. Ochrana veřejného klidu a pořádku

1. V Obci a osadách se zakazuje rušení nočního klidu v době od 22 00 hodin do 6 00 hodin.

Pozvánka na dětský karneval,

který se koná 9.3.2002 v prostorách školy v Hřebenech.

Dne 15.2. v pátek od 10 00 hod. se organizuje úklid. K jeho provedení zveme srdečně všechny, zejména naši mládež.

Upozornění pro majitele pozemků: v souladu se zákonem je povinností majitelů pozemků zajistit jejich náležité udržování. Pokud nejsou přímo využívány k zemědělské výrobě, je nutné minimálně 1 x do roka tyto posekat. Majitelé zanedbaných pozemků budou obesláni dopisem OÚ ke zjednání nápravy, nedodržování tohoto zákona bude pokutováno. (Jedná se převážně o majitele pozemků odkoupených od Pozemkového fondu.)

Výsledky karetní soutěže LORA

Soutěž se konala ve dnech 2.2. a 3.2. 2002 v prostorách obecního úřadu za účasti 2 x 12 hráčů. Podmínkou účasti bylo zaplacení startovného ve výši 100 Kč. V soutěži o pohár jednotlivců se umístili na I. místě p. Rudolf Kubalák , na II.místě p.Vlastimil Hruška a na III.místě p. Kurt Manders. V soutěži ve dvojicích se umístili na I.místě p. Zdeněk Jícha a p. Ladislav Panovský , na II. místě p.Pavel Polák a p. Jaroslav Čížek a na III.místě p. Miroslav Vymazal a p. Heinz Strunz. Soutěž probíhala za živého zájmu našich občanů a sokolovských novinářů. Startovné bylo použito na peněžité ceny, po udílení cen se všichni výherci vzdali výhry ve prospěch obce, která zajistila jejich účelné využití na místě.

Poděkování p. Trappschuhové, p. Dietlové, p. Vydrové, p. Reifové a p. Langovi, kteří reagovali na výzvu z minulého čísla a zapůjčili fotky z akce „ Kácení máje“ pro účely výstavy připravované na 1.6.2002. Žádáme občany, kteří vlastní fotky z této akce a jsou ochotni je zapůjčit, aby tak učinili do konce února. Děkujeme.