Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 8/2002 září 2002

Blahopřejeme k významným životním výročím:

p. Josefu Mihalíkovi

Sbírka na pomoc lidem zasažených povodní

V naší obci občané věnovali na tuto pomoc 27 750,- Kč. Obec přispěla částkou 22 250,- Kč. Redakce Sokolovského deníku využila naší cesty na mělnicko a poýádala nás, abychom předali jejich sbírku ve výši 5 400,- Kč. Celkový obnos tedy činil 55 400,- Kč, tytu peníze předal starosta naší obce pan Ladislav Čížek osobně paní Josefě Retkové (71 let) z obce Hořín na Mělnicku. Povodeň jí velmi poškodila její nepojištěný domek. Zastupitelstvo obce děkuje všem našim občanům za nefalšovaný projev solidarity s lidmi zaplavených regionů.

Výzva
Obecní úřad v Josefově vyzývá všechny majitele psů, kteří se nezúčastnili 05.09.2002 očkování psů proti vzteklině, aby se dostavili na obecní úřad a předložili na obecním úřadě očkovací průkaz opatřený zápisem o provedeném očkování.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 50. zasedání konaném dne 26.08.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

  • Obecní zastupitelstvo schvaluje 22250,- Kč z rozpočtu obce jako sociální výpomoc při povodni pro jednotlivého občana obce Hořín na Mělnicku (bude určen dle rady místní starostky).

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 51. zasedání konaném dne 02.09.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

  • Prodej pozemku p.č. 467/2 k.ú. Luh nad Svatavou po dodání geometrických plánů , manželům Petříkovým, kupní cena 20,- Kč/m2

  • Prodej pozemku p.č. 161 k.ú. Radvanov po dodání geometrických plánů pí Kůsové, kupní cena 50,- Kč/m2
  • Prodej pozemku p.č. 59/1 k.ú. Radvanov po dodání geometrických plánů manželům Krechterovým, kupní cena 50,- Kč/m2
  • Oprava kapličky náklady 9 894,50 Kč
  • Darování staré kopírky SHARP Z-25 pí MUDr.Blechové
  • Záměr pronájmu části parcely č. 119 k.ú. Luh nad Svatavou za smluvní cenu pí Špicnerové - 600,- Kč a pí Dohnalové - 500,- Kč
  • Objednání odhadu prodávaných pozemků

Bere na vědomí

  • Počet členů volební komise 5 + zapisovatel

Oznámení

Dne 19.09.2002 v 16,00 hodin bude opět zahájena činnost výtvarného kroužku. Zveme všechny děti od 5 let se zájmem o malování, aby náš výtvarný kroužek navštívily.

Připravované akce

Dne 28.09.2002 v 19,00 hod se koná Václavská zábava, na které proběhne II. ročník soutěže v pojídání švestkových knedlíků. Soutěž se koná o pohár starosty Josefova. Největší jedlík získá odměnu 1 000,- kč.s slavnosti

Oprava kapličky

Sdružení rodáků Krajkové žijících v SRN iniciovalo opravu kapličky nacházející se vedle silnice z Josefova do Krajkové. Na její opravu vybralo toto sdružení 1000 EURO (30tis. Kč). Při stavebním řízení se ale ukázalo, že tato kaplička se nachází ještě v katastru naší obce. Jelikož oprava kapličky byla velmi náročná a rozpočet dosáhl částky 50 000,- Kč, rozhodla zastupitelstva Josefova a Krajkové, že obě obce věnují po 10 000,- Kč ze svých rozpočtů, aby oprava mohla být uskutečněna v potřebném rozsahu. Oprava byla již provedena a tak máme zachovánu jednu z hezkých památek v našem regionu.

Hodnocení akcí minulého měsíce

17.08.2002 proběhl memoriál věnovaný památce J. Pastiera za účasti 7 družstev. Zvítězilo družstvo Kluče, díky vynikajícímu výkonu brankáře. V případě vítězství kluče v příštím roce ztratí naše obec putovní pohár.

24.08.2002 se dvě naše družstva rovněž zúčastnila prezentační akce obce Svatavy v rámci našeho mikroregionu. V soutěži v tahání válce na vzdálenost 30 m jsme se umístili na III. a IV. místě, tedy jako poslední za vítěznou Krajkovou a druhou Svatavou.

31.08.2002 proběhla akce I. Josefovské snadné prachy za živého zájmu, ale pouze se 156 platícími návštěvníky. Soutěž jednotlivců ve třech kategoriích: jedlické, sportovní a zručnostní. V jedlické kategorii (sníst 2 kg banánů za 4 minuty) neuspěl žádný soutěžící, a odměna 500,- Kč zůstala pořadateli soutěže. Soutěže se zúčastnily tři trojice družstev. Ve sportovní kategorii (přetlačování v páce) zvítězil již v prvním kole p. Karel Janda z Krajkové. V soutěži zručnosti (oddělování bílků od žloutků z 10 vajec) zvítězila pí Renata Drnková, rovněž z Krajkové. Třeba podotknout, že soutěž v pojídíní banánů a melounů proběhla díky sponzorskému příspěvku firmy HORTIM, která věnovala 50 kg banánů a 25 kg melounů, tento dar posloužil ještě druhý den našim dětem při akci "Rozloučení s prázdninami". Úspěch akce byl zastíněn poměrně malou účastí dětí.