Z P R A V O D A J
Číslo 5 / 2005 - listopad 2005

Blahopřejeme k významným životním výročím :
p. Puchingerovi Emilovi
p. Moulové Anně

Pozvánky
16.12.2005 v 17:00 hod. proběhne tradiční setkání našich seniorů, na které srdečně zveme.

1.1.2006 od 14:00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu vítání nového roku. Zveme k hojné účasti.

21.12.2005 v 17:00 hod. se bude konat poslední veřejné zasedání Zastupitelstva obce v roce 2005. Hlavním bodem jednání bude schválení provizorního rozpočtu obce na rok 2006.
Informace :
1) Byla ukončena první část úpravy cest v Josefově. Práce provedla firma STRABAG a.s. Náklady činí 987 876,30 Kč. Na uhrazení celé akce získala obec dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 300 000,- Kč. Pro uhrazení celé částky musela obec požádat o úvěr od Komerční banky (600 000,- Kč). Doba splatnosti úvěru činí 3 roky.

2) Byl schválen územní plán obce, který je k nahlédnutí na obecním úřadě v Josefově.

Oprava kanalizace :
V měsíci listopadu proběhla oprava kanalizace v Josefově, zahrnující opravu kanalizačních šachet a vyvložkování betonového potrubí speciální bezvýkopovou technologií. Opravu provedlo Vodohospodářské sdružení obcí a měst Sokolovska ve spolupráci s firmou Karl Weiss Berlín. Uhrazení bylo provedeno z prostředků VSMOS, bez přímého podílu naší obce.

U S N E S E N Í
Z 32. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 14.11.2005
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo na svém zasedání konaném 14.11. 2005 takto :

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
 • odměny.
 • prodej pozemku p.č. 269/3 k.ú Luh nad Svatavou p. Dědkovi Jiřímu.
 • prodej pozemku144/2 k.ú Luh nad Svatavou 132m2 - p.Brandnerovi, 115/1 k.ú Radvanov 1277m2 - p.Volnému, č.p. 49 - 945m2 a 50 - 937m2 K.ú Radvanov - p.Petrákovi.
 • záměr prodeje části p.č. 351/2 a 351/3 k.ú Luh nad Svatavou.
 • smlouvy les - 120 909,- Kč.
 • smlouva MěU Habartov - pečovatelská služba.
 • příspěvek na cyklostezku Mikroregion Svatava.
 • povodňové plány.
 • příkaz k provedení inventarizace.
 • záměr pronájmu p.č.32 a 33 k.ú Radvanov.
 • vyplacení příspěvku narození - Pavlíček.
 • Mikulášská jízda - 3.12.2005.
 • Důchodci - 16.12.2005.
Zastupitelstvo obce Josefov neschvaluje :
 • žádost p. Belkové - odložení zaplacení pozemku.
Zastupitelstvo obce Josefov bere na vědomí :
 • složení Inventarizační komise : Löwová, Jurcsiková, Štolová.
 • Likvidační komise : M. Augustunová.. J. Čížek, I. Chuderáková.


Hodnocení akcí pořádaných OÚ

Sázení stromů za naše novorozence.
6.11.2005 se uskutečnilo sázení stromů v parku novorozenců. Byly vysazeny čtyři stromy (tři duby a jedna lípa) za účasti všech rodičů novorozenců.