Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 09/2003 září

Václavská zábava

Dne 27.09.2003 od 17,30 hod. se koná na návsi v Josefově třetí ročník soutěže v pojídání švestkových knedlíků. Soutěžit budou zástupci obcí Krajková, Josefov a Svatava.

K tanci a poslechu hraje skupina DUO RHYTHMIC.

Zveme všechny příznivce dobrézábavy.
Vstupné 20,- Kč
Občerstvení zajištěno.


Zpráva z 10. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného dne 17.09.2003

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:

 • Zápis finančního výboru

 • Úprava rozpočtu č. 1/2003 příjmy 527 ,47 a výdaje 724,47tis. Kč

 • Použití fin. prostředků z minul let .Převod zůst. BÚ 197,tis.

 • Lochmannová vrácení pozemku a převedení zpět částky 55230 Kč

 • Přihlášení do programu obnovy venkova na rok2004 - střecha přístavba na OÚ- nájemné soc. byt- cena za 1 m2 základního nájemného je 19.16 Kč což je 1,13 násobek max. základního nájemného podle § 5 vyhlášky 176 z r. 1999

 • I .nájemníka soc. byt – pí Jaroslava Jurcsiková smlouva od 1.10.2003

 • Záměr prodeje parcely 115/1 K.ú. Radvanov

 • Uzavření smlouvy na zimní prohrnování s. f. Dědek – Hřeben

 • Peníze – knedlíky – 8000 Kč

  - strašení – 4000 Kč

Bere na vědomí:

 • Dražbu hospody konanou 20.10.2003

Neschválilo:

 • Žádost o dotaci programu obnovy venkova na rok 2004 - internet do knihovny

Upřesnění evidence psů

Žádáme majitele psů, kteří mají psí známku, aby oznámili její číslo na obecní úřad v Josefově za účelem doplnění evidence.
Vyzýváme majitele psů, kteří svého psa nepodrobili povinnému očkování proti vzteklině konanému 09.09.2003, aby se dostavili na obecní úřad v Josefově s dokladem o provedení očkování v jiném místě.

Pozvánka

04.10.2003 od 19,30 hod. se koná "Hartenberské strašení" na zřícenině hradu Hartenberg s náplní skautského bobříka odvahy. Dětem doporučujeme vhodné oblečení a baterky.

Občerstvení je zabezpečeno.

Hodnocení pořádané akce

31.08.2003 proběhla na místním hřišti akce "Rozloučení s prázdninami". Na hřišti se sešlo na 50 dětí s rodiči. Soutěže byly v plném proudu, když se snesl dlouho očekávaný a v tu chvíli nepříjemný déšť, který byl příčinou urychlení průběhu soutěží. vydrželi je Ti vytrvalí příznivci. Buřty se snědly i přes nepřízeň počasí.

Upozornění

Svoz nebezpečného odpadu se bude konat v naší obci v pátek 24.10.2003

Josefov - ohrada 14,30 - 15,00 hod.
Luh - náves 15,30 - 15,40 hod.
Hřebeny u špejcharu 15,45 - 16,00 hod.
Radvanov - náves 15,10 - 15,25 hod.
Oznámení:

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 17.09.2003 byla uzavřena nájemní smlouva na sociální byt v naší obci. Smlouva má platnost na 3 měsíce. Po uplynutí této doby bude sjednána nová nájemní smlouva. Eventuální zájemci na tento sociální byt se mohou hlásit na obecním úřadě. Jejich žádosti budou projednány v prosinci zastupitelstvem obce.

Budování vodovodu Radvanov - průběžné hodnocení:
Firma VOSS a.s. Vodohospodářské služby a servis a.s. začala začátkem září budovat vodovodní přivaděč pro obec Radvanov. Dle smlouvy má dílo předat do 31.10.2003, k dnešnímu datu 24.09.2002 dokončuje stavbu a do konce týdne bude stavba ukončena.

V tomto měsíci byla započata oprava kontejnerů. V úterý 30.09.2003 bude odvezen k opravě kontejner z Hřeben. Oprava bude trvat přibližně 1 týden, po tuto dobu mohou občané využívat kontejnery v našich sousedních obcích.

20.10.2003 ve 13,00 se bude konat na Okresním soudě v Sokolově (v přízemí č. 3) dražba Josefovské hospody. Podrobnější informace na úřední desce u obecního úřadu v Josefově.

Milí rodiče, nudí se vaše děti doma? Sedí často u televize nebo u počítače?
Či snad na ně nemáte čas?

Doporučte jim kroužek

VEVEŘIČKY

Zde budou vaše děti

 • kreslit
 • vyrábět zajímavé ruční práce
 • poznávat a chodit do přírody
 • jezdit túry na jízdních kolech
 • a jiné ...

na práci s vašimi dětmi se těší pí Andrea Voláková a pí Renata Majznerová

P r v n í s ch ů z k a s e k o n á

02.10.2003 od 15,30 do 17,00 hod. na obecním úřadě v zasedací místnosti

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber