Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 10/2003 říjen

Blahopřejeme k významným životním výročím

pí Čížkové Jiřině
p
Štefanovi Ernestovi

Výzva k nahlášení čísel známek psů se nesetkala s potřebným ohlasem, žádáme proto opakovaně občany naší obce, aby nahlásili pí Uhlíkové na OÚ čísla známek psů, které mají ve vlastnictví.


Zpráva z 11. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného dne 15.10.2003

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:

 • Záměr výměny 134 m2 z p.č.152/2 ( majitel Hrubý) za 134 m2 z p.č. 148 k. ú Luh (majitel obec) a záměr prodeje 69 m2 p. Hrubému z p.č. 148. ( výměra p.č. 148 203 m2 )

 • Zrušení pronájmu p. Třesohlavé 280 m z p.č 115/1.

 • Záměr odkupu pozemku od p. Lochmannové část p.č. 162 k.ú. Radvanov

 • Záměr od Lesů ČR odkup části pozemku p.č 93 k.ú Radvanov

 • Program akcí na 1 pololetí r. 2004

 • Mikulášská jízda 6.12.03 – 3000 Kč

 • Hasiči Krajková zaplatit 35 000 Kč dle smlouvy.

 • Rozdělení výborů – národnostní výbor předseda p. Šťastný odměna 700 Kč a sportovní výbor předseda p. J. Čížek odměna 700 Kč.

Informace:

 • Starosta zřídil zvláštní orgán obce „ Komise pro projednávání přestupků podle § 106 odst. 1 a 2 zákona o obcích“ ve složení předseda JUDr. K. Soural, členové L.Čížek, T. Hrabák a K. Uhlíková.

 • O jednání Sokolovské vodárenské spol.s.r.o

 • 24.10.03 odvoz nebezpečného odpadu

 • 3.11. 03 schůzka s hejtmanem Karlovarského kraje – financování dokončení stavby vodovod Radvanov v r.2004

Odkládá:

 • Bezdrátový rozhlas – dotace

Bere na vědomí :

 • Předání vodovodu Radvanov

 • Odstoupení od smlouvy - prodej pozemku 152/1 k.ú. Luh p. Smoligové Lucii 50 Kč/m

20.10.2003 proběhla na Okresním soudě v Sokolově dražba Josefovské hospody.

Oznámení

08.11.2003 se uskuteční v areálu hřiště již tradiční sázení v "Parku novorozenců". Zveme rodiče k hojné účasti.

Dne 06.12.2003 se opět uskuteční Mikulášská jízda. Od 25.11.2003 si lze zakoupit na tuto akci jízdenky na našem obecním úřadě. Cena jízdenky pro dospělé činí 30,- Kč a pro děti 60,- Kč (včetně mikulášského balíčku). Vlaky odjíždějí ze Sokolova od 15,01 hod. do 18,01 hod. v hodinových intervalech, jízda bude zakončena v Hřebenech v Cikánském dvoře.

Letošní Mikuláš bude navštěvovat jednotlivé domácnosti dle požadavku 05.12.2003. Požadavky hlaste na OÚ nebo v obchodě v Josefově a to do 05.12.2003 do 15,00 hod.

Po akci "Hartenberské strašení" byly nalezeny klíče od auta. Jsou k vyzvednutí u pana Loose v Hřebenech.

Zaměstnankyně OÚ pí Uhlíková bude mít v pondělí 27.10.2003 a ve středu 29.10.2003 dovolenou.

Dne 27.09.2003 se konal na návsi v Josefově třetí ročník mikroregionální soutěže v pojídání švestkových knedlíků. Soutěžilo se ve tříčlenných družstvech o pohár obce Josefov a největšího jedlíka. V družstvech se vlastníkem poháru pro rok 2003 stali zástupci Svatavy. Rovněž v jednotlivcích s počtem 52 knedlíků vyhrál reprezentant Svatava, pan Miroslav Grossman - obdržel 1.000,- Kč v desetikorunách. večera se zúčastnilo 161 platících diváků. K tanci a poslechu hrála skupina Duo rhythmic. Akce stála obec 2.321,60 Kč.

V sobotu 04.10.2003 proběhl čtvrtý ročník Harteberského strašení.

Přípravný výbor se za velkého deště sešel v 10,00 hod. Po ostré výměně názorů byla vybrána trať a začalo její vytýčení. Po dvanácté hodině déšť ustal a i sluníčko se ukázalo. Paprsky podzimního slunce nám byly inspirací při dokončování přípravných prací. Před devatenáctou hodinou bylo vše připraveno a přesně v 19,30 hod. šly první skupiny na start. Trasu o délce dvou km prošlo na dvě stě dětí. Mezi startujícími byli i manželé v důchodovém věku, po absolvování náročné trati líčili své dojmy s dojetím. Celá soutěž trvala 150 minut. Náklady na pořádání této akce byly vyčísleny na 7.771,- Kč. Z obecní pokladny šlo 962,- Kč. na zbylých nákladech se podíleli sponzoři, podíl je uveden v následující tabulce.

Příjem: 3.000,- Kč p Dědek (Hřebeny)
3.000,- Kč Mikroregion Svatavka
809,- Kč drobní místní podnikatelé
Celkem 6 809,- Kč

Výdaje
1 223,90 baterky
2.342,00 poklad
2.129,00 párky
477,10 chleba a hořčice
293,50 fotodokumentace
131,70 kelímky
244,00 svíčky + čtvrtky
120,80 razítka
390,00 limonády
419,00 občerstvení pro strašidla
Celkem 7,771,00

Celou akci lze hodnotit jako velice úspěšnou. Starosta a zastupitelé děkují za velice kladný přístup všem sponzorům a organizátorům.

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber