Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 7/2002 srpen 2002

Blahopřejeme k významným životním výročím:

pí. Marii Štefflové
pí. Marii Chuderákové
pí. Heleně Roedigové

Příprava voleb do obecního zastupitelstva

Volby do obecního zastupitelstva se konají ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Bude voleno 7 členů zastupitelstva. Kandidátní listiny je třeba podat na Městský úřad v Sokolově, tajemnici úřadu, paní Hofrichterové do 16,00 hodin nejpozději dne 27.08.2002. Počet podpisů pro petici nezávislého kandidáta je 16. Počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů je 23.

Upozornění
Obecní úřad zahájil rozesílání upomínek neplatičům obecních poplatků. Při jejich neuhrazení do 30.09.2002 budou neplatiči předání soudnímu řízení. Výlohy za toto řízení činí 300,- Kč za úkon.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 49. zasedání konaném dne 05.08.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

  • Počet členů nového zastupitelstva 7

  • Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem vodárenského majetku sloužícího k provozování vodovodů a kanalizací na území obce, do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. formou vkladu dle § 59 Obchodního zákoníku
  • Záměr obce odprodej pozemku p.č. 467/2 k.ú. Luh (zjednodušená evidence) - 20,- Kč/m2, p.č. 161 k.ú. Radvanov 50,- Kč/m2 a 59/1 k.ú. Radvanov 50,- Kč/m2
  • Odsouhlasení peněz na kulturní akce

nohejbal 03.08.2002 - 1000,- Kč
memoriál 17.08.2002 - 1000,- Kč
zábava "Josefovské snadné prachy" - 4500,- Kč hudba a 1500,- Kč ceny
rozloučení s prázdninami 01.09.2002 - 1000,- Kč

  • Zaslání objednávky na zpracování projektu rozšíření ČOV Josefov - 35000,- Kč

  • Zaslání objednávky na zhotovení měřícího bodu pro vodovod Radvanov - 20000,- Kč

  • Zakoupení kopírky včetně stolku v celkové ceně 46 238,- Kč

Bere na vědomí

  • Podání rezignace pana Křenka 29.07.2002

Připravované akce

Dne 17.08.2002 v rámci memoriálu J. Pastiera se kona v Josefově soutěž v malé kopané.

Dne 30.08.2002 od 19,00 hodin seč konají "I. Josefovské snadné prachy". Tři soutěže budou dotovány po 500,- Kč. V průběhu soutěže bude hrát k tanci a poslechu osvědčená kapela Rébuz. Vstupné na tuto akci 20,- Kč.

Dne 01.09.2002 od 14,00 hodin se koná sportovní odpoledne pro děti v rámci akce "rozloučení s prázdninami".

Upozornění

Dne 27.08.2002 započne opět ordinovat paní lékařka MUDr. Blechová.

05.09.2002 v 17,30 hodin se kona v Josefově na obecním úřadě očkování psů. Hodina očkování v ostatních osadách bude vyvěšena na informační tabuli obce.

Co nového v mikroregionu Svatavka

Dne 24.08.2002 se kona ve Svatavě prezentační den obce s celodenním programem.

Dne 24.08.2002 proběhnou v Krajkové Tradiční vinné slavnosti

K dotazu občanů o vývoji situace s Josefovskou hospodou sdělujeme

Dohoda CITI INVEST LIMITED byla podepsána a 03.06.2002 uhrazena I. splátka 100 000,- Kč, II. splátka ve výši 150 000,- Kč musí být uhrazena do 31.12.2002 a III. splátka ve výši 100 000,- Kč do 31.08.2002, tím bude náš závazek vyplývající z ručení plně vyrovnán.

Hodnocení letošní soutěže DOREMI v Josefově

20.07.2002 proběhl III. ročník soutěže DOREMI za živého zájmu našich i přespolních občanů. Ve skupině dětí získali I. místo sourozenci Zuzana a Kateřina Kratochvílovi. Ve skupině dospělých zvítězila skupina "Black song" se skvělým vystoupením slečny Kateřiny Lochmanové. Hudební doprovod soutěže a následující taneční zábavě zajistila již osvědčená skupina Rébuz. Soutěž navštívilo 204 pltících diváků a přesně neurčený počet ilegálních přeběhlíků (bohužel).