Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 9/2002 říjen 2002

Blahopřejeme k významným životním výročím:

pí. Marii Langové
pí. Marii Mazanové

Pozvánka

Dne 18.10.2002 (pátek) od 17.00 hodin se kona v zasedací místnosti obecního úřadu schůze, na které se představí kandidáti do nového zastupitelstva obce. Dostavte se co nejhojněji, na této schůzi bude podáváno občerstvení (předvolební guláš).

Volby do zastupitelstva obce proběhnou 1. listopadu od 14,00 hod. do 22,00 hod. a 2. listopadu od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Oznámení
29.10.2002 a 30.10.2002 dovolená na OÚ

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 50. zasedání konaném dne 07.10.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

 • Nákup ozvučovací techniky 6000,- Kč

 • pí Vítová změna smlouvy od 01.10.2002
 • Převod vodárenského majetku, sloužícího k provozování vodovodu a kanalizací na území obce, dle inventurního soupisu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., formou vkladu podle § 59 Obchodního zákoníku. Vklad majetku bude realizován k 01.10.2002, na základě rozhodnutí valné hromady, společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. o navýšení základního kapitálu společnosti.
 • Ukončení smlouvy o nájmu místního vodohospodářského majetku, včetně všech změn a dodatků, uzavřené dne 17.01.1996 mezi obcí Josefov a Vodohospodářským sdružením měst a obcí Sokolovska dohodou, a to k datu převodu vodárenského majetku obce do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
 • Zápis finančního výboru
 • Úpravu rozpočtu ve výši 328 tis. Kč
 • Účet 315 99 snížen o 10 042,50 Kč dle přílohy
 • Zaslání zrušení smlouvy s pojišťovnou ČSOB (uzavřená s obecním úřadem ne s obcí)
 • Doplacení 250 000,- Kč firmě CITY INVEST LIMITED dle dohody o narovnání (ručení hospoda)
 • Odměny zastupitelstva

Bere na vědomí

 • Krádeží na OÚ 26.09.2002 odcizena pokladní hotovost ve výši 17 168,40 Kč. Dále byly zničeny zámky, trezor.

ZO neschválilo:

 • Žádost pí Dohnalové odprodej pozemku (přístupová cesta) návrh zastupitelstva pronájem pozemku - dle minulého usnesení.

Oznámení

ztratil se malý papoušek (Agapornis) má zelenožlutohnědooranžovou barvu a červený zobák. Najdete-li ho, vraťte jej na adresu - Jana Lochmanová, Josefov 52.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se bude konat v naší obci v pátek 25.10.2002:
14,30 - 15,00 hod. Josefov ohrada
15,05 - 15,20 hod. Radvanov náves
15,25 - 15,40 hod. Luh náves
15,45 - 16,00 hod. Hřebeny u špejcharu

Aktuální informace

Ze dne 25. na 26.09.2002 v noci došlo k vyloupení našeho obecního úřadu . Lupiči vnikli do úřadu oknem na pánském záchodě a násilně vnikli do kanceláře úřadu a do ordinace lékařky. V kanceláři vylomili dveře trezoru a uloupili hotovost více než 20 000,- Kč a platební kartu. Celkové škody na terzoru a na zámcích dveří 23.439,60 Kč.

Hodnocení akcí minulého měsíce

V měsíci září a začátkem října proběhly pod patronací obecního úřadu dvě akce:

 1. Václavská zábava spojená se soutěží v pojídání švestkových knedlíků a soutěž snadné prachy (v pití kefíru) obě soutěže se pořádaly v rámci mikroregionu Svatavka. Václavské zábavy se zúčastnilo asi 200 návštěvníků z toho 100 platících. Soutěž v pojídání švestkových knedlíků vyhrálo Josefovské družstvo a získalo putovní pohár starosty obce Josefov. V soutěži jednotlivců zvítězil pan Takáč z Josefovského týmu s výkonem 44 knedlíků, jeho výhra činila 1 000,- Kč. Na vítězství Josefovských se významně podílela pí Belková, která spořádala 27 knedlíků. V soutěži snadné prachy (pití kefíru) zvítězil rovněž josefovský občan, pan Vymazal a vyhrál 500,- Kč. Obecní úřad v Josefově vyslovuje poděkování kuchařkám školní jídelny v Krajkové, které připravily 650 chutných švestkových knedlíků.

 2. Hartenberské strašení - zábavná hra pro děti se konala v sobotu 05.10.2002 od 19,00 hod. v okolí hradu Hartenberg. I přes špatné počasí se akce zúčastnilo přes 200 dětí v doprovodu stejného počtu dospělých. Hra probíhala na cestě lesem (asi 2 km), měla 10 kontrolních bodů za účasti 20 strašidel. Na pořádání finančně přispěl mikroregion Svatavka částkou 2 000,- Kč.

Tento měsíc končí čtyřleté volební období stávajícího obecního zastupitelstva. Dne 1. listopadu od 14,00 hod. do 22,00 hod. a 2. listopadu od 8,00 do 14,00 hod. proběhnou volby do nového obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastní dvě strany KSČM a KDU-ČSL a tři Nezávislí kandidáti. Za KSČM se zúčastní 7 kandidátů, za KDU-ČSL 3 kandidáti. Celkem se zúčastní 13 kandidátů. Z nich je třeba vybrat 7 členů zastupitelstva.

Uvádíme 3 možnosti volby:

 1. na volebním lístku zakřížkujeme 1 až 7, jmen v tomto případě dostávají hlasy kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů.

 2. na volebním lístku volič zaškrtne v záhlaví 1 politickou stranu, v tomto případě dostávají hlasy kandidáti podle pořadí na kandidátce.

 3. lze volit nezávislé kandidáty a stranu. Pro stranu zůstane počet hlasů doplňující počet členů zastupitelstva do 7. Hlasy na stranické kandidátce budou uděleny podle umístění na kandidátce a to nezávisle na referencích.

V podmínkách naší obce, kde jsou jednotliví kandidáti dobře známi, volba označení jednotlivých kandidátů nepochybně lépe vyjadřuje jejich kvality, než volba jednotlivých stran, kde zvolení kandidáti jsou dáni především umístěním na kandidátce, což není závislé na vůli voličů. Výběr kandidátů je však na vůli voličů.

Upozorňujeme, že k volbám se musí volič prokázat platným pasem nebo cestovním pasem.

Oznámení:

V Luhu nad Svatavou je na prodej rozestavěný dům pana Kindla, vpravo od čp 5. Cena nemovitosti včetně pozemku 950 000,- Kč. Kontakt na tel. č. p. Kindl 352692208 nebo OÚ Josefov tel.č. 352672325.

Poznámka redakce: Tímto číslem vstupujeme do druhého ročníku vydávání našeho zpravodaje a doufáme, že i nadále uspokojíme Vaši informovanost, přání a požadavky.