Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 4/2002 duben 2002

Blahopřejeme k významným životním výročím:

pí. Bertě Meinlové

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 44. zasedání konaném dne 08.04.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

- znak a prapor obce

- rozbor hospodaření I.Q r. 2002

- úhradu školného Krajkové 50 000,- Kč

-úhradu hasičům Krajková 35 000,- Kč

-příspěvek Svatavka 3 340,- Kč

-smlouvu s Geodaty doplnění grafiky do programu Mysis

- pronájem pozemku 2/1 Radvanov p. Vachkovi

-30.04.2002 Čarodějnice - 6 000,- Kč

-dohodu o provedení práce p. Kotěšovec

- starostovi 500,- Kč za benzín Plzeň 20.03.2002

Zastupitelstvo odložilo

- rozhodnutí o mimosoudním vyrovnání se společností CITY Limited Londýn

Zastupitelstvo neschválilo

- zaplacení školného Kraslicím

Výzva
Zájemci
o návštěvu kominíka nechť se hlásí na obecním úřadě v Josefově, bude-li dostatečný počet zájemců, obecní úřad tuto službu zajistí.

Informace
Svoz nebezpečného odpadu se bude konat v naší obci v pátek 19.04.2002:
14,30 - 15,00 hod. Josefov ohrada
15,05 - 15,20 hod. Radvanov náves
15,25 - 15,40 hod. Luh náves
15,45 - 16,00 hod. Hřebeny u špejcharu

Zájemci o příručku "Pro případ ohrožení" nechť ohlásí svůj zájem na obecním úřadě v Josefověm který zajistí jejich hromadnou objednávku. Při objednávce 50 ks výtisků činí cena 12,- Kč/kus.

Definitivní tvar znaku obce.

Na základě jednání s odborníkem přes heraldiku s p. Kotěšovcem byl při návštěvě v Plzni u PhDr. Pelanta Csc. předložen jeho návrh. Byl dohodnut tento znak

Znak má tři pole. První pole vyobrazuje zkřížené useknuté medvědí pracky (odvozeno z erbu rodu panů Hartenberga), druhé pole polovinu vyskakujícího zubra se zlatou houžví v nozdrách (z pečetidla p. Josefa Auersberga), třetí pole ve spodní části obsahuje svazek obilných klasů připomínající prakticky zaniklé zemědělství. Čtyři klasy charakterizují 4 osady naší obce. Zastupitelstvo obce děkuje našim občanům za zájem projevený při tvorbě znaku obce. Bohužel námi navržené znaky nejsou v souladu s pravidly pro jejich vytváření.

Dne 25. a 26. května 2002 od 10,00 do 16,00 hod. projede naší obcí cyklistický přebor Karlovarského kraje. Závodit budou všechny věkové kategorie. Po dobu závodu bude provoz na silnici jednosměrný, to prakticky znamená, že po dobu závodu se pojede do Sokolova přes Anenskou Ves a Habartov - Kluč (Rád)

Kauza Josefov versus City Invest Limited

Od vymahatelské firmy, která nás žaluje ve věci Josefovské hospody, nám byla učiněna nabídka na mimosoudní vyrovnání. Je na nás požadováno zaplatit 350 000,- Kč. Uvedenou částku by jsme měli zaplatit ve splátkách do konce září 2003. Jako projev dobré vůle bylo plánované líčení, které mělo proběhnout 25.04.2002 U Krajského soudu v Plzni, odročeno na neurčito. Na mimořádném zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 15.04.2002 bylo rozhodnuto, že otázka zda zaplatit uvedenou částku, či pokračovat v soudním sporu, bude řešena prostřednictvím místního referenda. Spoluobčané na referendu, které proběhne vzhledem k vážnosti v co nejkratším termínu, budou předloženy dvě otázky:

"Zaplatit 350 000,- Kč a tím se zbavit závazku."
"Nezaplatit a pokračovat ve sporu."

Předpokládané důsledky obou možností:

Zaplacení uvedené částky 350 000,- Kč přinese tato úsporná opatření.
Z investičních akci bude z rozpočtu pro rok 2002 vyškrtnuto:
a) obnova fasády na budově OÚ - úspora 20 000,- Kč
b) oplocení školy v Hřebenech - úspora 25 000,- Kč
c) údržba místních komunikací - nákup štěrku - úspora 25 000,- Kč
V kultuře:
a) vyhlášení Miss Josefov - úspora 8 000,- Kč
b) podzimní sportovní odpoledne - úspora 2 000,- Kč
c) podzimní dětský karneval - úspora 2 000,- Kč
d) příspěvek na nákup knih v knihovně - úspora 4 000,- Kč
e) snížení příspěvku na 1/2 pro výtvarný kroužek - úspora 3 500,- Kč
f) snížení příspěvku na 1/2 pro sportovce - úspora 3 500,- Kč
Osvětlení:
V měsících květen až srpen dojde k úplnému vypnutí veřejného osvětlení ve všech obcích. Ve zbylých měsících po dobu splácení bude omezena doba svícení do 22,00 hod., místo do 23,30 hod. - úspora 20 000,- Kč.
Po dobu úplného vypnutí veřejného osvětlení nebude prováděna údržba osvětlení - úspora 8 000,- Kč.
Nákup věcí dlouhodobé spotřeby:
Ozvučovací aparatura - úspora 8 000,- Kč
Odměny zastupitelstva
Odměna starosty bude snížena o 1/2 - úspora 13 600,- Kč
Celková úspora 169 600,- Kč

Nezaplacení, odmítnutí smíru a pokračování v soudním sporu.
Předpokládané důsledky: dle vyjádření našeho právníka máme v uvedeném sporu značné šance na úplné zrušení žaloby. V případě prohry, budeme muset zaplatit částku 2 000 000,- kč. Celý spor se může táhnout řadu let a úroky dál porostou.

Termín konání referenda je v pátek 26.04.2002 od 18,00 hod do 20,00 hod. a v sobotu 27.04.2002 od 8,00 hod. do 20,00 hod v zasedačce OÚ.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny ořed termínem konání.

V hlasovací místnosti bude umístěna kasička na peněžité dary od občanů k zaplacení ručení. Pokud referendum dopadne negativně, tak případné dary budou využity na "Pálení Čarodějnic".

odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber