Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 5/2002 květen, červen 2002

Blahopřejeme k významným životním výročím:
pí. Heleně Gareisové
pí. Heleně Hruškové
p. Richardu Petříkovi
p. Miroslavu Egermaierovi
p. Zdeňku Štefflovi
K dotazu našich spoluobčanů proč neuvádíme věk oslavenců sdělujeme, že osobní data spoluobčanů dle zákona č. 101/2000 Sb., nelze zveřejňovat

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 46. zasedání konaném dne 13.05.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

 • Uzavření dohody o narovnání s fyrmou CITY INVEST LIMITED do částky 350 000,- Kč ve splátkách a pověřuje tímto starostu obce k podepsání písemné dohody

 • Zaplacení školného Sokolov v celkové částce 20 512,- Kč

 • p. Pelant - dohoda o provedení práce

 • Zrušení termínovaného vkladu

 • 500,- Kč p. Čížkovi na benzín - Plzeň

 • 01.06.2002 - 9 000,- Kč na konání akce "Kácení máje"

 • Zaplatit firmě Geodata 19 994,40 Kč za program Misys

 • Nákup plynu na OÚ - cena 43 212,40 Kč

 • Uzavření pracovní smlouvy s p. Kubalákem

 • Výstava fotografií na pořízení kopií - 1 350,- Kč

Bere na vědomí

 • Změnu sdružení VSMOS na společnost s.r.o.

Zastupitelstvo neschválilo

 • příspěvek na azylový dům

Vyrovnání obecních poplatků
Ke dni 30.06.2002 je zapotřebí vyrovnat všechny obecní poplatky (odvoz DO, poplatek za psi a za pronájem obecních pozemků). Tuto povinnost dosud nesplnilo asi 40% poplatníků. Upozorňujeme, že v případě včasného nezaplacení poplatků, obecní úřad přikročí k soudnímu vymáhání dlužných částek. Soudní výlohy musí platit dlužník. Tyto výlohy činí 300,- Kč za každý úkon.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 47. zasedání konaném dne 30.06.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

 • Prodej části pozemku p.č. 115/1 k.ú. Luh nad Svatavou manželům Hofmanovým, pozaměření bude určena cena

 • Dne 03.06.2002 byla podepsána smlouva s firmou CITY INVEST LIMITED a zaplacena I. splátka 100 000,- Kč

 • Dne 09.06.2002 se bude konat na hřišti "Dětský den" - odsouhlaseno 4 000,- Kč

 • Zaměření cesty u pí Špicnerové

Bere na vědomí

 • Stížnost pí Špicnerové

Volby do Parlamentu ČR

Volby proběhnou ve dnech 14. a 15. června 2002 a to:

Dne 14.06.2002 od 14,00 do 22,00 hod
Dne 15.06.2002 od 8,00 do 14,00 hod.

Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Josefově. Volič je povinen se prokázat platným občanským průkazem potvrzujícím jeho totožnost. Upozorňujeme naše občany, že volby jsou tajné, tedy úprava hlasovacích lístků se provádí v odděleném prostoru v hlasovací místnosti. Úplné informace o volbách jsou zveřejněny na úřední desce.

Zastupitelstvo obce vyzývá všechny naše spoluobčany k účasti na volbách, neboť tím využívají svého nezadatelného práva, plynoucího z našeho demokratického zřízení.

Informace o akcích mikroregionu Svatavka

V minulém období proběhly v našem mikroregionu dvě akce prezentace obcí a to v Krajkové 14.04.2002 a v Josefově 01.06.2002.
V Krajkové tato prezentace probíhala u příležitosti otevření domu kultury "Adam". Příjemným překvapením bylo vystoupení školního divadelního souboru (deváťáci), který předvedl originální zpracování ruské pohádky Mrazík.
V Josefově proběhla 01.06.2002 prezentace v souvislosti s oslavou "Kácení máje". Za velké účasti občanů Josefova i okolí proběhly různé akce včetně soutěže v pití metru piva.
Soutěž vyhrálo družstvo Svatavy. Velkého zájmu se rovněž těšila výstava fotografií tradice kácení máje v Josefově. Fotografie jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Josefově.
Celou dobu slavnosti k tanci hrála skupina Rébuz.

Výsledky místního referenda k řešení důsledků za poskytnutí ručení panu Třesohlavému
(josefovská hospoda)

Referendum proběhlo 26.04. a 27.04.2002. Referenda se zúčastnilo 110 občanů z celkového počtu 262, tj. 42%. 92 občanů hlasovalo pro narovnání sporu mimosoudní cestou zaplacením částky 350 000,- kč požadované firmou CITY INVEST LIMITED. 7 občanů hlasovalo pro pokračování v soudním sporu, 11 hlasovacích lístků bylo neplatných.
Dohoda byla podepsána a 03.06.2002 byla uhrazena I. splátka 100 000,- Kč. II. splátka musí být uhrazena ve výši 150 000,- Kč do 31.12.2002 a III. splátka ve výši 100 000,- Kč do 31.08.2002. Po vyrovnání tohoto závazku bude zahájeno vymáhání této částky na panu Třesohlavém, který tuto škodu obci způsobil. Současně se připravuje vyhlášení nové soudní dražby na josefovskou hospodu, takže vzniká reálný předpoklad, že se dočkáme jejího uvedení do provozu.

Upozornění

Pracovní doba obecního úřadu v Josefově v době letních prázdnin bude probíhat ve dnech pondělí, úterý a středa.

Připravované akce:

 • dne 06.07.2002 proběhne turnaj mužstev v kopané.

 • Dne 20.07.2002 proběhne již III. Ročník amatérských zpěváků D O R E M I. Jedná se o soutěž kategorií dětí a dospělí. Zájemci se mohou hlásit do 17.07.2002 na obecním úřadě v Josefově.

Z ohlasu našich spoluobčanů

Vážený pane starosto, chtěli bychom Vám i celému zastupitelstvu vyjádřit poděkování za kulturní akce pořádané pro děti, zejména za poslední vydařený maškarní karneval. Věříme, že by s námi souhlasili i ostatní rodiče.

Rodina Majznerova, Volákova a Zelinova