Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 05/2003 květen

Upozornění

30.06.2003 končí termín na zaplacení obecních poplatků. Po tomto termínu budou poplatky vymáhány soudní cestou.

Zahájení provozu Josefovského obchodu

Nová nájemkyně pí Lochmanová zahájila dne10.05.2003 provoz místní prodejny. Prodejna je v provozu denně a to:

Pondělí až pátek: 8,30 - 10,30 15,00 - 17,30
Sobota: 8,30 - 10,30
Neděle: 10,00 - 11,00

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 07.05.2003

Zastupitestvo obce Josefov schvaluje:

  • Zápis finančního výboru

  • Záměr prodeje nábytku 148 k.ú. Luh nad Svatavou - část a směny části p.č. 152/2 PK stav 463/2

  • Pí Čížkovou Milenu a p Ing. Petra Vaňka jako člena rady školy v Krajkové

  • Dohodu o provedení práce - Josef Skaloš

  • Finanční příspěvek na akci "Kácení máje" - 6000,- Kč a na "Dětský den" - 3000,- Kč

Bere na vědomí:

  • Zastavení řízení - krádež Hřebeny

  • Soc. právní ochranu dětí v obci - zajišťuje pí M. Čížková

Zamítnuto:

  • Příspěvek klubu "Radost"

  • Příspěvek na letní tábor pořádaný KSČM

Odloženo:

  • Rozhodnutí o hrazení neinvestičních nákladů jiným ZŠ

Referendum o vstupu ČR do Evropské unie

Dle čl. 2 ústavního zákona č. 515/2002 Sb. svým rozhodnutím č. 116 ve sbírce zákonů ČR ze dne 28.04.2003 bylo na 13. a 14. 06.2003 vyhlášeno referendum o účasti ČR v Evropské unii. Referendum se bude konat v zasedací místnosti OÚ, v pátek 13.06. od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 14,00 hod. Hlasovací lístky obdrží každý občan v hlasovací místnosti. Zveme všechny občany, aby svým hlasem rozhodli o tomto důležitém kroku ČR. Podrobnější informace na vývěsce OÚ.

POZVÁNKY NA RŮZNÉ AKCE V TOMTO MĚSÍCI

19.05.2003 se koná na OÚ v Josefově schůzka rodičů s vedením školy v Krajkové. na tomto setkání budeme seznámeni s perspektivou a výhledem školy v Krajkové. Zveme všechny rodiče dětí.

31.05.2003 v 18,00 hod se koná slavnost "Kácení máje". Od 19,00 hod. bude probíhat regionální soutěž v pití metru piva. Od 20,00 hod hraje kapela DUO RHYTMIC. Vstupné činí 20,- Kč.

01.06.2003 od 14,00 hod. se koná na hřišti v Josefově dětský den.

Pravidelné zasedání zastupitelstva obce Josefov se koná dne 02.06.2003 od 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Hodnocení slavnosti "Kácení máje a pálení čarodějnic"

Dne 30.04.2003 se konala již tradiční slavnost provázená pálením čarodějnic za účasti rekordních 288 platících účastníků. To se projevilo na vybraném vstupném 5 760,- Kč, což s určitým ziskem pokrylo náklady na pořádání slavnosti. K úspěchu akce přispělo dobré počasí a hudební skupina Meteor. V soutěži čarodějnic získala první místo Petruška Mašková z Luhu. Jistou vadu na úspěchu této akce byl malý zájem občanů o úklid návsi následujícího dne. Žádáme proto naše občany, aby při další příležitosti (Kácení máje) pomohli ve větší míře s úklidovými pracemi.

Stanovisko obce k příspěvkům za dojíždějící žáky:

Ústavou české republiky má každá občan ČR zaručeno bezplatné základní a střední vzdělání. V předchozích letech byly obce povinny daným zákonem podílet se na neinvestičních nákladech. Toto zákonné ustanovení bylo v rozporu s ústavou ČR. Proto ze strany starostů bylo často kritizováno a prostřednictvím poslanců bylo vzneseno několik interpelací v parlamentu. Blížící se vstup do Evropské unie vyvolal potřebu nového školského zákona. V tomto zákoně byla vypuštěna povinnost podílet se na neinvestičních nákladech v souladu s ústavou České republiky. Zákon o povinnosti platit padl, ale dotace na školství se nezvýšily. Problém byl přehrán na školy jako na samostatné právní subjekty. Platit za dojíždějící žáky lze jedině na základě smlouvy na principu dobrovolnosti. Rozhodnutím zastupitelstva obce Josefov z 11.11.2002 byl dán příslib podílet se 50.000,- Kč pro 25 dětí na provoz školy v Krajkové, v tomto znění byla uzavřena smlouva s obcí Krajková. Tato dohoda je pro obec výhodná, protože v případě, že bychom platili za všechny dojíždějící žáky stejnou částku jako požadují sokolovské školy (5.200,- Kč na žáka a rok) by celková suma činila při 34 dětech 176.800,- Kč. Při 10% inflaci do konce volebního období by částka pravděpodobně vzrostla na 213.928,- Kč.

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber