Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 6/2002 červenec 2002

Blahopřejeme k významným životním výročím:

pí. Ireně Křenkové
p. Františku Meinlovi

Výsledky voleb v naší obci a v Sokolovském okrese

Obec Josefov

V okrese Sokolov

ČSSD

19,44% 31,37%

KSČM

31,94% 23,95%

ODS

18,05% 22,16%

Koalice

5,55% 4,17%

Účast voličů

58,17%

46,78%

I když účast ve volbách v naší obci je podstatně vyšší než celookresní výsledek, lze s politováním konstatovat trvající pokles zájmu o tuto formu politické angažovanosti. Doufáme, že ve volbách do obecního zastupitelstva, které proběhnou na podzim tohoto roku dojde k pozitivnímu zvratu v účasti na volbách.

Oznámení

Dne 27.07.2002 od 8,00 hod do 12,00 hod bude v obci kominík. Náklady za provedení vymetení hradí objednatel.

Obecní úřad oznamuje, že neplatičům obecních poplatků bude v měsíci srpnu zaslána upomínka k vyrovnání dlužné částky.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Na 48. zasedání konaném dne 02.07.2002 bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje

 • Účast obce Josefov ve společnosti s ručením omezeným Sokolovská vodárenská s.r.o. Vklad obce do základního kapitálu ve výši 20 000,- Kč. Obsah předložené společenské smlouvy a stanov Sokolovská vodárenská s.r.o.OZ deleguje pana Ladislava Čížka starostu obce na ustanovující valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. a pověřuje jej podpisem společenské smlouvy ve schváleném rozsahu s.r.o. a výkonem práv společníka na ustanovující valné hromadě za obec Josefov, aby se VSMOS stalo společníkem Sokolovské vodárenské s.r.o.

 • Smlouvu s Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o. se sídlem Sokolov, Dimitrovova ul., o uzavření budoucí smlouvy o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace sloužících veřejné potřebě

 • Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

 • Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce podle zákona č. 250/2000 Sb. a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a rozbor hospodaření za rok 2001.

 • Zastupitelstvo obce projednalo odměny členů zastupitelstva podle zákona č. 122/2002 Sb. a odsouhlasilo, že odměny zůstanou ve stávající výši.

 • Zápis kontrolního výboru ze dne 14.06.2002

 • Organizační řád Obecního úřadu v Josefově

 • Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Josefově

 • Zabudování stavebních buněk u obecního úřadu a v ohradě

 • Prodej akcií České spořitelny

 • Příspěvek fotbalistům 1000,- Kč

 • 20.07.2002 DOREMI 4500,- Kč hudba, odměny vítězům - 2 kategorie 1000,- Kč a 1000,- Kč

Bere na vědomí

 • Žádost o odkoupení pozemku 59/1 k.ú. Radvanov p. Krechterem

 • Od 01.07.2002 do 30.11.2002 uzavření pracovní smlouvy s p. Dlouhým na veřejně prospěšné práce

Odloženo:

 • Pronájem pozemku p.č. 373/2 o výměře 1995 m2 p. Mičulkovi

Informace o připravovaných akcích v obci a v mikroregionu Svatavka

Dne 27.07.2002 od 19,00 hod. proběhne již III. ročník amatérské soutěže zpěváků D O R E M I, soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích - děti - dospělí. Zájemci se mohou hlásit do 22.07.2002 na Obecním úřadě v Josefově.

Dne 03.08.2002 se koná na místním hřišti soutěž v nohejbale o pohár Starosty obce.

Dne 24.08.2002 se koná ve Svatavě v rámci prezentačního dne obce Svatava soutěž v malé kopané.