Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 03/2003 březen

Oznámení

Rocková skupina Olympik bude oslavovat 40 let své existence také v Lokti v sobotu 14. června večer v místním amfiteátru. Při objednávce vstupenky do konce března zaplatíte 210,- Kč, do konce dubna cena činí 240,- Kč. Při koupi vstupenky těsně před koncertem zaplatíte 300,- Kč. Objednávky je možné podat na OÚ v Josefově.

Informace

Kominík se dostaví do naší obce v sobotu 22.03.2003, přibližná hodina bude uvedena na plakátech.

05.04.2003 se koná turnaj turnaj ve hře "Prší". Zájemci starší 15 let hlaste se na OÚ, startovné činí 50,- Kč na účastníka. K hojné účasti zveme i ženy.

Komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podvýboru pro heraldiku a vexikologii potvrdila symboly naší obce (znak a prapor).

Firma Vajgl a syn (Údilice u Chomutova) prodává v naší obci každé pondělí od 12,30 hod. kuřata a výrobky z kuřecího masa, pouze chlazené.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 03.03.2003

Zastupitestvo obce Josefov schvaluje:

 • rozpočet roku 2003

 • Vyhlášku o veřejném pořádku

 • Pronájem pozemku 467/2 k.§. Luh - p Petříkovi ml.

 • Nákup fotoaparátu

 • Odsouhlasení peněz na akce - MDŽ - 3.000,- Kč, Karneval - 2.000,- Kč, Prší - 2.000,- Kč.

Bere na vědomí:

 • Přidělení symbolů obce

 • Soc. právní ochranu dětí v obci - zajišťuje pí M. Čížková

Odloženo:

 • žádost o příspěvek na knihu o Sokolovsku

 • fond budoucnosti

Změna otevírací doby pí Vymazalové

pondělí: 8,30 - 10,00 15,30 - 16,30
úterý: zavřeno
středa: 8,30 - 10,00 15,30 - 16,30
čtvrtek: zavřeno
pátek: 8,30 - 10,00 15,30 - 16,30
sobota: 10,00 - 11,00
neděle: zavřeno

Oslava MDŽ 08.03.2003

Do všech rodin v našich obcích byla doručena osobní pozvánka, rovněž termín konání byl uveřejněn ve Zpravodaji a na plakátech k této akci. Oslava proběhla v prostorách zasedací místnosti na OÚ od 17,00 hod. Po 17 hodině proběhlo uvítání přítomných a seznámení s programem. každá oslavenkyně obdržela v úvodu kytičku džbánek s emblémem MDŽ. K dobré náladě přispěl harmonikář ze Sokolova, který se po počátečních rozpacích odvázal a nálada nabrala na obrátkách. Oslavy svátku žen se zúčastnilo 43 dam a blíže neurčený počet mužů. O občerstvení se postarali přítomní muži. Organizačních otázek se ujala místní organizace KSČM, která se podílela i na finančním krytí ve výši 2.000,- Kč. Obec přispěla částkou 2.500,- Kč a 800.- Kč věnoval občan Josefova. Prostory zasedací místnosti byly využity až do posledního místečka. Družná zábava vydržela až do půlnoci.

Zastupitelstvo obce přijalo obecně závaznou vyhlášku o čistotě a ochraně veřejného pořádku. Z vyhlášky uvádíme nejpodstatnější pasáže.

Článek II.
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Na veřejném prostranství je zakázáno:
Mytí motorových i nemotorových dopravních prostředků. Při znečišťování vozovek vozidly, je znečišťovatel povinen znečištění komunikace bezodkladně odstranit. Volný pohyb zvířat a znečišťování veřejného prostranství jejich výkaly.

Článek VI.
Chov domácích zvířat

Chov drobného domácího zvířectva nesmí obtěžovat ostatní občany obce zejména zápachem a znečišťování majetku občanů.
Chovatel je povinen zabezpečit, aby se zvířata samostatně nepohybovala na veřejném prostranství a aby je neznečišťovala.
Pes se nesmí volně pohybovat po veřejném prostranství, eventuelně výkaly psa je držitel psa povinen neodkladně odstranit. Za nedodržování této vyhlášky bude prvním zjištěním uložena pokuta ve výši 500,- Kč. Úplné znění této vyhlášky je k dispozici na OÚ a vyvěšeno na úřadní desce.

Starosta obce se zúčastnil 25.02.20003 pravidelné porady s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny v Sokolvě p MUDr. Ivanem Gajewskím (VZP)

Porada se koná pravidelně a je zaměřena na zodpovězení dotazů starostů k vedení VZP a sondáž problém v jednotlivých obcích v otázkách zdravotnictví.
Ředitel VZP si postěžoval na zneužívání neschopenek jednotlivými podnikateli, kteří si tímto řeší dočasný nedostatek práce pro zaměstnance.
Několik informací a doporučení pro naše občany :

 • VZP má 70% pojištěnců v ČR

 • Sokolovská pobočka má 70.000 pojištěnců

 • Z tohoto počtu je 40.000, za které pojištění platí stát. Jedná se o děti, o důchodce a nezaměstnané, za jednoho pojištěnce platí stát 480,- Kč měsíčně.

 • 21.000 pojištěnců jsou zaměstnanci, podniky - jedná se o nejlukrativnější pojištěnce.

 • 3.000 pojištěnců jsou malí soukromníci, kteří vesměs platí pouze zákonné minimum.

 • O zasílání pravidelných výpisů všem pojištěncům za kalendářní rok se neuvažuje, přesto každý z pojištěnců si o výpis může požádat VZP.

 • Dentistům 40% nákladů hradí pojišťovna, 60% pacient.

 • Ročně VZP zaplatí praktickým lékařům v průměru 100.000,- Kč měsíčně hrubého pro každého lékaře.

 • Ředitel VZP MUDr. Ivan Gajewskí prohlašuje, že VZP žádnému lékaři ani nemocnici nedluží a platby v žádném případě nevyplácí opožděně.

Rada pro všechny pojištěnce
Pokud na nás jakýkoliv lékař požaduje přímou finanční úhradu, máme právo nahlédnout do ceníku VZP, jak se ke konkrétnímu úkonu staví pojišťovna. Na každou finanční úhradu by jsme měli požadovat doklad, kde je uvedena částka.

Od 01.04.2003 do 30.11.2003 nám byl přidělen pracovním úřadem pracovník, který bude k dispozici obci, tento se podílí na úklidu veřejného prostranství.

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber