Z P R A V O D A J
Číslo 2 / 2005 - březen/duben 2005

Blahopřejeme k významným životním výročím :
- p. Čížkové Mileně
- p. Egermayerové Brigitě
- p. Jurcsikové Jaroslavě
- p. Puchingerové Markétě

UPOZORŇĚNÍ
Svoz nebezpečného odpadu se bude konat
v naší obci v pátek 15.4.2005 :
14:30 - 15:00 hod.    Josefov ohrada
15:10 - 15:25 hod.    Radvanov náves
15:30 - 15:40 hod.    Luh náves
15:45 - 16:00 hod.    Hřebeny u špejcharu

Pozvánka na brigádu
16.4.2005 od 9:00 hod. se koná brigáda na přípravu dřeva pro zabezpečení pálení čarodějnic.

Pozvánka
17.4.2005 od 14:00 hod. bude provedeno sázení stromu novorozence v " Parku novorozenců" (Ress Pavel). Zveme naše občany k hojné účasti.

Obecní úřad Josefov pořádá
v sobotu 30.4.2005 od 18:00 hod. na návsi
"STAVĚNÍ MÁJE a PÁLENÍ ČARODĚJNIC"
Program :
Stavění máje
soutzěž čarodějnic
ohňostroj
Vstupně : 20,-Kč    Občerstvení zajištěno


Výsledek výběrového řízení pro pronájem a budoucí odkoupení nemovitosti domu č.p. 31 ( bývalá škola) a st.pozemku, p.č. 303 o výměře 542m2 a p.č. 304 o výměře 2480m2 :
- výběrové řízení proběhlo 24.3.2005,
- složení komise : Ladislav Čížek, Tomáš Hrabák, Miroslava Löwová, Heinz Strunz, František Zikmund,
- do výběrového řízení jsme obdrželi 3 nabídky :
- Zubko Jiří, manželé Vaňkovi, Dědek Jiří,
- předložené návrhy byly vyhodnoceny pomocí bodové tabulky takto :
- Zubko Jiří - 975 bodů, manželé Vaňkovi - 805 bodů, Dědek Jiří - 1140 bodů,
Na základě těchto výsledků navrhla komise zastupitelstvu obce Josefov, aby výběrové řízení vyhrála nabídka p. Dědka. Zastupitelstvo obce tento návrh schválilo.

Bylo dohodnuto s Obecním úřadem Krajková, že pomocí hasičské cisterny bude do konce dubna provedeno čištění cesty do Luhu.

V červnu 2005 dojde k výměně starého kanalizačního potrubí. Tato výměna bude provedena z fondu oprav a tudíž nezatíží obecní rozpočet.

Zastupitelstvo projednalo případ porušení krajnice silnice před budovou OÚ v důsledku stání těžkých vozidel na této komunikaci. Obecní úřad projednává s příslušnými orgány instalaci dopravní značky zákaz stání vozidel s nosností větší než 3,5t.

Dne 25.3.2005 došlo v dopoledních hodinách k výpadku el.proudu v části obce Josefov. Výpadek byl způsoben neopatrným kácením stromů v okolí požární nádrže. Eventuelní náklady na opravu el.vedení budou vyžadovány na vinících.

30.3.2005 proběhlo na veřejném zasedání zastupitelstva obce projednání zimní údržby místní komunikace do Luhu. Bylo konstatováno, že solení cesty bylo zahájeno v březnu, což schůdnost zlepšilo. Ostatní problémy, jako vyčištění odpadní strouhy, svody vody okolo domu p. Falbera a v navazujících prostorách budou řešeny průběžně. Rozhodujícím problémem zůstává zabezpečení těchto úkolů trvalým pracovníkem obecního úřadu.

Odpolední posezení u příležitosti MDŽ
Dne 8.3.2005 od 17:00 hod. proběhlo v zasedačce OÚ třetí setkání u příležitosti MDŽ. V letošním roce jsme pro naše ženy připravili překvapení v podobě služeb kadeřnice a kosmetiček. Každá z žen obdržela kytičku a malý dárek. Občerstvení tradičně připravili muži a rovněž obsluha byla v jejich režii. Po devatenácté hodině se nám o dobrou náladu starali dva harmonikáři z Habartova. Kadeřnice z Krajkové a vizážistky měly celý večer co dělat. Paní Lorencová zhotovila 18 kompletních účesů a vizážistky měly pro naše ženy cenné rady v péči o svou pleť. Prostory zasedačky jsme opustili až po půlnoci.
Je nutno upozornit, že z 38 městských a obecních úřadů okresu Sokolov jsme byli jediní, kdo u příležitosti MDŽ pořádal takovouto akci. Naše oslavenkyně si na příští MDŽ přejí mít možnost využít služeb maséra.
Finanční stránka :
 • celkové náklady byly 9998,-Kč,
 • OV KSČM - 2 200,-Kč,
 • obec - 7 788,-Kč.

U S N E S E N Í
Z 27. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 30.3.2005
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo na svém zasedání konaném 30.3. 2005 takto :


Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
 • pronájem pozemku 152/1 k.ú Luh - 2138m2 - manželé Kopecký.
 • závěrečný účet obce za rok 2004 - podle zák.č. 250/2000 Sb. a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a rozbor hospodaření za rok 2004 a inventury za rok 2004, zároveň byla provedena následná kontrola dle zákona č.320/2001 Sb. ( inventury a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je uložena v účetnictví 12/2004).
 • rozpočet 2005 - příjmy i výdaje ve výši 2 855,27 tis. Kč.
 • nákup 4 buněk od p. Kofroně za cenu 210 000,- Kč.
 • žádost o příspěvek včelaři - odsouhlaseno 1 500,-Kč.
 • žádost o příspěvek OÚSS Sokolov - odsouhlaseno 500,- Kč.
 • na základě projednání UPO Josefov obec požaduje o zařazení dílčích změn :
  • v Josefově rozšíření plochy pro bydlení č.3 oboustranně podél komunikace č. 53 ( příloha 1) p.č. 187/8 a 187/5 část k.ú Radvanov.
  • v Josefově rozšíření plochy pro bydlení č.1 jižním směrem k ploše č.11 ( příloha č.2) p.č. 229/3, 229/7 a 229/9 k.ú Luh nad SV.
  • změna funkčního využití parcely č. 89/2 k.ú Radvanov z veřejné zeleně na plochu bydlení( příloha č.3).
  • Hřebeny (škola č.pop. 31) změna funkce plochy pro bydlení č.1 na komerční vybavení.
 • převedení návrhu územního plánu do digitální podoby a přepracování dle DÚPAK 05.
 • odkoupení části vodovodního řádu Radvanov dle znaleckého posudku č. 112-991/2003 ze dne 11.7.2003. Schvaluje převod za cenu 1 Kč.
 • dle výběrového řízení pro pronájem a budoucí odkoupení nemovitosti domu č.p. 31 a st. pozemku, p.č. 303 o výměře 542m2 a p.č. 304 o výměře 2480m2 konaném 24.3.05 zastupitelstvo odsouhlasilo jako vítěze p. Jiřího Dědka.
 • pro místní oddíl malé kopané Josefov zakoupení dresů v hodnotě do 15 000,-Kč a 4 000,- Kč na buňku.
 • prodloužení nájemní smlouvy byt nad OÚ od 1.4- 30.6.2005 p. Jurcsikové.

Zastupitelstvo obce Josefov bere na vědomí :
 • řešení zimní údržby cesty do Luhu.
 • změnu v žádostech o dotace.