Z P R A V O D A J
Číslo 3 / 2005 - květen/červen 2005

Blahopřejeme k významným životním výročím :
- p. Václavu Mikešovi
- p. Jaroslavu Mišurovi
- p. Jaroslavu Vajdovi
- p. Pavlovi Polákovi
- p. Marii Franzové
- p. Danuši Vachovcové
- p. Jaroslavě Štolové
- p. Žofii Žitníkové

Různá oznámení
Zájemci o čištění komínů se mohou přihlásit na OÚ v Josefově, který zajistí kominíka.

Dne 30.6.2005 je termín splatnosti všech obecních poplatků. Nedoplatky budou vymáhány soudní cestou.

O prázdninách bude na OÚ v Josefově dovolená vždy ve čtvrtek a v pátek.


Pozvánka
16.7.2005 se koná pěvecká soutěž DO-RE-MI. Vyzýváme zájemce, aby podali přihlášky do středy 13.7.2005 na obecním úřadě nebo v obchodě p. Glosové.

Výměna řidičských průkazů
Dle zákona č. 361/2000 Sb. probíhá v současné době výměna řidičských průkazů. Výměna je rozložena do několika časových etap :
Rok vydání do 1964
- třeba vyměnit okamžitě

Rok vydání od 1.7.1964 do 31.12.1993
- výměna do 31.12.2007

Rok vydání od 1.1.1994 do 31.12.2000
- výměna do 31.12.2010

Rok vydání od 1.1.2001 do 30.4.2004
- výměna do 31.12.2013

Výměna se provádí na Městském úřadě v Sokolově.


U S N E S E N Í
Z 28. zasedání zastupitelstva obce Josefov konaného 11.5.2005
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) g) a 85 odst. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo na svém zasedání konaném 11.5. 2005 takto :


Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje :
 • záměr prodeje pozemku 269 k.ú Luh nad Svatavou.
 • závěrečný účet mikroregionu Svatavka za rok 2004 - byl projednán závěrečný účet obce podle zák. č. 250/2000 Sb. a nesouhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a rozbor hospodaření za rok 2004. Zastupitelstvo obce navrhuje - zvýšení kontroly finančního a kontrolního výboru. Požaduje pravidelné a včasné zasílání zápisů z jednání mikroregionu a zasílání pololetních účetních výkazů.
 • zaslání přihlášky do soutěže Vesnice roku.
 • smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
 • vyhláška č.1/2005 o obecních symbolech.
 • sociální příspěvek ve výši 10000,- Kč na otop.

Zastupitelstvo obce Josefov bere na vědomí :
 • jednání o nákupu pozemků od Sokolovské uhelné.

Zastupitelstvo obce Josefov pověřuje :
 • p. starostu k dalšímu jednání se Sokolovskou uhelnou nákup pozemků.

Zastupitelstvo obce Josefov neschvaluje :
 • připomínku ÚPO p. Boháčková a p. Dlesk.

Zastupitelstvo obce Josefov odkládá na další jednání :
 • žádost p. Strunze.

Hodnocení akcí pořádaných OÚ
Brigáda na dřevo
Na všech našich akcích, které se konají na návsi, hořívá oheň. A na oheň je třeba dřevo, proto se konala, tak jako každý rok brigáda na jeho získání. Letos jsme se sešli 16.4.2005. Po poradě s místním revírníkem jsme těžili v lese za hřištěm. Na brigádě se podílelo 25 našich občanů a jeden traktor pana Hrabáka.
     Zastupitelstvo děkuje všem brigádníkům, díky jim bude co přiložit na oheň.

Čarodějnice
Stavění máje se tradičně konalo na návsi, od 18:00 hod. Prvním úkolem bylo postavení májky. Starosta vyzval přítomné místní i přespolní siláky, aby přiložili ruku k dílu. A přiložili, první pokus se nepovedl, ale druhý byl úspěšný a májka stála. Po setmění začala soutěž malých i velkých čarodějnic. Porota vybrala a odměnila vítěze. Když se večer naplnil a tma zahalila naší náves, měli přítomní možnost shlédnout ohňostroj. K tanci a poslechu až do druhé hodiny ranní hrál Sokolovský Výběr.
     Zastupitelstvo děkuje sponzorům a moderátorce Kateřině Lochmannové.
     Pálení čarodějnic navštívilo 550 účastníků.

SPONZOŘI AKCE :
 • firma Hortim,
 • Dědek Jiří - Hřebeny,
 • Chvalovský - Habartov,
 • p.Plechatý - SRN.
Finanční stránka :
Příjmy :
 • Vstupné : 7 560,- Kč (378 platících diváků),
 • Pronájem prostranství : 500,- Kč.
Výdaje :
 • Hudba : 4 500,- Kč,
 • Autorská práva : 807,- Kč,
 • Ceny, fáborky, materiál : 2 704,50,- Kč.
Všechny ostatní ceny včetně soutěží byly dotovány sponzory.
Celková bilance : na akci obec vydělala 48,50 Kč.

Kácení Máje
V podvečerních hodinách dne 28.5.2005 proběhlo tradiční kácení máje. O samotné pokácení májky se tradičně postarali naši dřevorubci s rodinou ve složení: p. Pastier, p.Hrabák, p. Janča, p.Zuman, p. Glos a Čížek Čeněk. Zastupitelstvo všem našim Hercům děkuje za pěkné vystoupení. Dále následovala soutěž v pití piva na čas. Tentokrát se pily tři třetinky, každá různého tvaru. Soutěže se zúčastnilo devět adeptů. A proč zrovna devět? Devět máme políček na desce, kde se zaznamenávají výsledky, tak proto. Vítězem se stal přespolní občan pan Vít Josef z Habartova, obdržel tradičně 1000,- Kč v desetikorunách. Po předání ceny diváka následovala produkce pana Čarnožického a to tradičně do druhé hodiny.
     Kácení máje navštívilo 380 účastníků.

Finanční stránka :
Příjmy :
 • Vstupné : 5 520,- Kč,
 • Pronájem : 500,- Kč.
Výdaje :
 • Celkové náklady : 6 207,50 Kč,
Celková bilance : akce stála obec 187,50 Kč.

Den dětí
Oslavu dne dětí děláme tradičně na místním hřišti. Letos dne 29.5.2005 byl horký letní den, a představa hřiště v odpoledních hodinách nás plnila děsem. A tak se zrodil nápad pořádat oslavu dne dětí poprvé na návsi. Zpestřením odpoledne bylo vystoupení kouzelníka z Libavského údolí. Po odeznění potlesku, který toto vystoupení ukončil, následovaly různé soutěže pro malé i starší děti. Děti soutěžily a vyhrávaly žetony, za tyto žetony nakupovaly v naší prodejně hračky nebo sladkosti. Každý si měl rozhodně z čeho vybrat. Velký zájem byl o foťáky a kamiony. Děti si odnesly ceny v hodnotě 25 000,- Kč. Zastupitelstvo děkuje všem sponzorům a to jmenovitě :

věcné dary :
- firma Hortim,
- paní Glosová,
- pan Plechatý,

finanční dary :
- pan Dědek - Hřebeny,
- p. Pfister.

Finanční stránka :
Celková bilance : den dětí stál obec 454,50 Kč.

Pro velkou spokojenost se bude zřejmě i příští oslava dne dětí konat na návsi.