Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 02/2003 únor

Blahopřejeme k významným životním výročím:

p. Emílii Vajdové
p. Evě Falberové
p. Jaroslavu Smrčkovi


Pozvánka

Pravidelné zasedání zastupitelstva obce Josefov se koná dne 03.03.2003 od 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Dne 08.03.2003 se koná oslava MDŽ, na kterou zveme všechny ženy včetně partnerů. Ženy obdrží malý dárek, pohoštění a obsluhu zajistí pánové. Organizátoři připravují rovněž hudební vystoupení.

Dne 15.03. se koná v prostorách bývalé školy v Hřebenech dětský maškarní karneval. Očekáváme hojnou účast dětí a doprovodu rodičů.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

03.02.2003 bylo přijato toto usnesení

 • Změna společenské smlouvy Sokolovská vodárenská s. r. o.

 • Zápis kontrolního výboru – viz příloha

 • Zápis finančního výboru – viz příloha

 • Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2002 – viz příloha

 • Stůl pro stolní tenis – úprava odsouhlasené ceny – stůl 5.499,--Kč + pálky a míčky 258,-- Kč

 • Příspěvek Lora 2.000,-- Kč

 • Smlouva na prohrnování – p. Dědek (Hřebeny)

 • Kulturní program akcí 2003

 • Pronájem pozemku 373/2 k. ú. Luh

Bere na vědomí:

 • 8. 2. 2003 mikroregionální turnaj v Krajkové

 • Od 1. 9.2003 zřízení školské rady

 • Krádež ve škole v Hřebenech

 • Změna smlouvy – prohrnování

Zamítnuto:

 • Žádost o příspěvek občanského sdružení Agronit

 • Pravidelné hraní karet v pátek na OÚ

Odloženo: /

Ukládá:

 • vyvolat jednání neoprávněného užívání pozemku

Kulturní program akcí pořádaných OÚ Josefov v r. 2003

01.01.2003 - Vítání nového roku
25. 01.2003 - Mariáš
15. – 16. 02.2003 - Turnaj v Loře
08. 03.2003 - MDŽ
15. 03.2003 - Dětský maškarní bál
05. 04.2003 - Turnaj v Prší
30. 04.2003 - Pálení čarodějnic
31. 05.2003 - Kácení máje
01. 06.2003 - Dětský den
05. 07.2003 - Turnaj v malé kopané
19. 07.2003 - DO-RE-MI
09. 08.2003 - Turnaj v nohejbale
16. 08.2003 - Josefovské snadné prachy
23. 08.2003 - Memoriál
31. 08.2003 - Sportovní odpoledne pro děti
27. 09.2003 - Václavská zábava + pojídání knedlíků
04. 10.2003 - Hartenbergské strašení
08. 11.2003 - Sázení stromků
23. 11.2003 - Výstava výtvarného kroužku
29. 11.2003 - Mikulášská jízda
05. 12.2003 - Mikuláš
12. 12.2003 - Posezení s důchodci

Hodnocení akcí

25. 1. 03 turnaj v mariáši I. ročník - turnaj se uskutečnil v zasedací místnosti na OÚ za přítomnosti 4 x 3 hráčů. Organizace turnaje se ujal p. Vymazal. Začalo se ve 14:00 hodin. Uvítání hráčů provedl starosta, následovalo organizační rozdělení. Po 30.min. začala vlastní hra. Hrálo se na body podle předem dohodnutých pravidel na osm kol. ve vedení se během hry střídali různí borci a až do posledního kola nebylo rozhodnuto. Vítězem putovního poháru obce Josefov se stal p. Heinz Strunz z Radvanova, na druhém místě byl p. Radek Novák z Krajkové a třetí místo obsadil p. Robert Benda ze Sokolova. Turnaje se zúčastnilo pět místních a sedm přespolních hráčů. Každý z hráčů obdržel věcnou cenu. Občerstvení bylo zajištěno. Během turnaje se vystřídalo i několik diváků. Turnaj lze hodnotit kladně.

8. 2. 2003 se konal v rámci mikroregionu Svatava sportovní turnaj ve stolním tenise. Turnaj se konal v Krajkové v sále kulturního střediska „Adam“. Turnaje se zúčastnila družstva z Krajkové, Josefova a Svatavy. Soutěžila družstva dětí do 15 let a dospělých. Nejlepších výsledků dosáhla družstva ze Svatavy díky účasti borců, kteří se účastní vyšších soutěží. Doufáme, že tato soutěž zakládá určitě dobrou tradici do budoucna, lze si pouze prát, aby se tohoto turnaje zúčastnili rovněž dívky a ženy, které v prvním ročníku chyběly.

Ve dnech 15.-16. 02. 2003 se konal druhý ročník v karetní hře „Lora“. V sobotu soutěžilo 16 hráčů, z toho 3 přespolní, 13 místních. Pohár vyhrál p. Kurt Manders, na druhém místě se umístil p. Martin Švehla z Habartova a na třetím místě p. Miroslav Vymazal. V neděli soutěžili dvojice (celkem 12 hráčů, z toho 4 přespolní). Pohár získala dvojice p. Manders – p. Hruška, druhé místo obsadila přespolní dvojice p. Panovský – p. Ježek, třetí místo obsadila smíšená dvojice p. Vymazal – p. Benda

Informace o dění v obci

Dne 08.02.2003 se náš starosta p Ladislav Čížek zúčastnil celorepublikového setkání starostů obcí. Setkání se konalo v Praze v prostorách sněmovny. Akci zorganizoval klub poslanců KSČM. Setkání bylo zaměřeno na zkušenosti s reformou samosprávy po vytvoření krajů a zrušení činnosti okresních úřadů. Zástupce vlády zodpovědný za reformu hodnotil provedené změny kladně na rozdíl od starostů obcí, kteří vystoupili vesměs s kritickými připomínkami. Zazněly též názory, že s velkou pravděpodobností dojde do konce tohoto volebního období k obnově činnosti Okresních úřadů, aproto se nedoporučuje prodej majetku bývalých OKU.

Násilné vniknutí do prostor bývalé školy v Hřebenech

V noci ze 30.01 na 31.01.2003 došlo k násilnému vniknutí do prostoru bývalé školy v Hřebenech. K průniku došlo násilným vyražením sklepních dveří na zadní straně budovy. Vandalové postupně násilím vyrazili 11 dveří, které tím značně poškodili. tento vandalismus vyšetřuje obvodní oddělení Policie ČR v habartově. Pojišťovna po skončení vyšetřování uhradí obci část vzniklé škody. Pán, který v budově školy bydlí nebyl v inkriminovanou dobu přítomen - byl na návštěvě u své sestry v Chodově.

Organizace školské rady

Školská rada při ZŠ Krajkové zahájí svojí činnost 01.09.2003, jedná se o vytvoření nejvyššího orgánu řídícího činnost školy. Naše obec má do této rady jmenovat dva zástupce, jednoho člena zastupitelstva a jednoho rodiče s dítětem navštěvujícím tuto školu. Obecní úřad vyzývá rodiče, kteří mají zájem, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Josefově. Výběr našeho zástupce pak provede zastupitelstvo obce.

Informace o úhradě obecních poplatků na rok 2003

Poplatky ve stejné výši jako v roce 2002 je třeba uhradit do 30.06.2003.V roce 2002 bylo na poplatcích za odvoz DO vybráno 121.840,- Kč za odvoz odpdu firmou Sotes (technické služby Sokolov) byli zaplaceno 132.686,- Kč. Dluh neplatičů v naší obci činí 6.790,- Kč, vymáhání této částky je řešeno platebními výměry, neakceptované výměry předává obecní úřad k soudnímu řízení k Okresnímu soudu Sokolov.

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber