Zpravodaj Obecního úřadu Josefov

Číslo 08/2003 srpen

Blahopřejeme k významným životním výročím

Čížkové Renatě
pí Zikmundové Rosemarii

Upozornění

V úterý 09.09.2003 se koná očkování psů proti vzteklině:

Josefov 17,30 - 18,00 hod
Luh 18,05 - 18,20 hod.
Hřebeny 18,30 - 18,50 hod.
Radvanov 19,00 - 19,15 hod


Zpráva ze zasedání zastupitelstva - 11.08.2003
Bylo přijato toto usnesení:

Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje:

  • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 Statut sociálního bytu pro obec Josefov.

  • Vzorovou nájemní smlouvu bytu a pravidla pro přidělování sociálního bytu.

  • Příspěvek na pionýrský tábor pořádaný KSČM ve výši 15.000,- Kč.

  • Odpis u účtu 341 111 - 494,- Kč, 342 20 - 5,- Kč a 321 10 - 44,- Kč.

  • Odsouhlasení peněz na akce: Memoriál Josefa Pastiera konaný dne 16.08.2003 - 1.000,- Kč, Josefovské snadné prachy konané dne 16.08.2003 - 6.000,- Kč a sportovní odpoledne pro děti - rozloučení s prázdninami - 3.000,- Kč.

  • Navýšení ceny skartovačka o 434,- Kč.

  • Zaplacení školného obce Krajková 50.000,- Kč.

Bere na vědomí:

  • Záměr zavedení dvousložkové platby za vodu.

  • Zpracování územního plánu.

Zájemci o pronájem sociálního bytu vybudovaného v půdním prostoru obecního úřadu nákladem 752.321,- Kč, nechť se hlásí na obecním úřadě do 05.09.2003. Tento sociální byt byl vybudován pro řešení mimořádných, naléhavých a přechodných tíživých situací občanů obce Josefov a osad Hřebeny, Luh a Radvanov. O přidělení bytu rozhoduje zastupitelstvo obce, případně starosta při mimořádných událostech (požár, povodeň apod.). Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, na 3 měsíce s možností požádat o prodloužení o další tři měsíce. Žadatel musí podat písemnou žádost s uvedením sociální potřebnosti a aktuální nutnosti řešit situaci náhradním bytem. Žadatel musí být občanem naší obce, nesmí mít dluhy vůči obci Josefov a musí mít schopnosti hradit nájemné bytu. Do žádosti je třeba uvést nacionále žadatele a osob, kteří s ním užívali bytovou jednotku, rovněž musí uvést jakým způsobem bude řešit svoji situaci po uplynutí nájemní smlouvy. Plné znění statutu sociálního bytu a nájemní smlouvy je uvedeno na obecní vývěsce.

31.08.2003 proběhne na našem hřišti tradiční sportovní odpoledne pro děti pod heslem: "Rozloučení s prázdninami"

Tento měsíc bude zahájena stavby přivaděče vody do osady Radvanov. Stavbu bude provádět VOSS - Vodohospodářské služby a servis a.s. Rozpočet na tuto akci činí 298.949,- Kč, termín dokončení stavby 31.10.2003.

Obecní úřad Svatava Vás srdečně zve na
Letní slavnost

Dne 23.08.2003 od 9,00 hodin na škvárovém hřišti

Program: 9,00 hod. zábavný program pro děti
9,30 hod. ukázka výcviku psů
10,00 hod. soutěže pro děti
14,00 hod. soutěž obcí v rámci mikroregionu Svatavka
16 - 19,00 hod. k tanci a poslechu hraje STO
19 - 22,00 hod. k tanci a poslechu hrají "Tuláci a Sto"
od 22,00 hod. budou hrát "Tuláci"

Pouťové atrakce a stánky s občerstvením zajištěny

Vývoj v jednání o ceně vody pro rok 2004

Obecní úřad obdržel od ředitele Sokolovské vodárenské a.s. J. Kratochvíla podklady o zavedení dvousložkové ceny vody od 01.01.2004 z uvedených údajů vyplývá, že cena 1m3 vody pro spotřebitele bude záviset na odběru vody. Při odběru vody pod 105 m3 ročně (8,75 m3 měsíčně) bude cena vyšší než je současná (42,23 Kč). Tak například při roční spotřebě vody 45 m3 vody cena bude činit 50,25 Kč (zvýšení 0 19%) při spotřebě 225m3 za rok bude činit cena 39,10 Kč/m3 ( to je 7,5% méně než tento rok). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, protože není jasné jaké sazby budou v příštím roce. Nutno konstatovat, že se jedná o naprosto neprůhlednou konstrukci dvousložkové ceny vody v porovnání například s dvousložkovou cenou elektrické energie, kde pro každou sazbu je uváděn separátně takzvaný paušál a jednotková cena. Z návrhu Sokolovské vodárenské a.s. zřetelně plyne, že se jedná o postup zamlžující prosté zvýšení ceny vody ve prospěch společnosti. Takto konstruovaná tak zvaná dvousložková cena vody je pro naši obec jednoznačně nevýhodná.

Hodnocení pořádaných akcí

16.08.2003 dopoledne se konal memoriál Josefa Pastiera v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev. Umístění jednotlivých mužstev: I. místo Josefov C, II. místo Josefov A, III. místo Svatava a IV. místo Josefov B. Díky vítězství našeho C mužstva zůstává pohár v Josefově. Rádi konstatujeme dobrou úroveň turnaje.

16.08.2003 od 19,00 hodin se konal již II. ročník "Josefovské snadné prachy". Soutěž probíhala ve třech disciplinách. I. v pojídání medu zvítězili Čerman Libor a Folvarský Tomáš z Krajkové, když zkonzumovali 1 kg medu za pouhých 90 vteřin. II. dámská páka - zvítězila paní Alena Suchá ze Sokolova. III. tanec kolem židlí - zvítězil pár Císlerových z Krajkové. Této zábavy se zúčastnilo 229 platících občanů, na vstupném se vybralo 4 580,- Kč, o hudební doprovod se starala skupina Galaxie.

Odpovědný redaktor: Ing. Miloš Falber