Obec Josefov
Josefov

Komunitní centrum

l

Název projektu:               Komunitní centrum Josefov

Číslo projektu:                  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008176

Příjemce dotace:             Obec Josefov

Příspěvek Evropské unie na projekt:      4 956 717,21 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Výstavba byla dokončena v březnu 2020.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování nového Komunitního centra v obci Josefov. Nový objekt bude zabezpečovat základní sociální poradenství, volnočasové, kulturní, vzdělávací a environmentální aktivity a akce. Do projektu bude zapojena jak obec, tak místní spolky. Souběžně je zajištěna spolupráce dalších obcí/měst v rámci MAS Sokolovsko (ORP a SVL Sokolov). V rámci projektu jsou uzavřeny partnerské smlouvy. Vybudování kapacity je vázáno na rostoucí rozsah komunitní práce. Činnost navazuje na komunitně vedený místní rozvoj SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020.

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na procesy sociální integrace a inkluze. Obec Josefov (žadatel) nedisponuje hlavním centrem pro další rozvoj komunity.  V rámci budovy obecního úřadu je k dispozici veřejná knihovna, internet a služby CZECHPOINT.  Slabou stránkou je malá prostorová kapacita. Cílem je vybudování zázemí pro společné komunitní aktivity v obci. Obec úzce spolupracuje s místními spolky a organizacemi v rámci aktivit zaměřených na rozvoj komunity prostřednictvím společných volnočasových, kulturních, vzdělávacích a dalších zájmových akcí. V rámci projektu bude poskytováno základní sociální poradenství mimo služby poskytované podle zákona č. 108 Sb. o sociálních službách. Poradenství bude poskytováno obyvateli obce s potřebnou odbornou kvalifikací. Plánované cíle a výsledky projektu přispívají ve svém komplexu k naplňování specifického cíle 2.1 zvýšení kvality a dostupnosti služeb v rámci prioritní osy a investičních priorit výzvy 62. IROP.

 

Výsledky projektu:

Na základě realizace projektu bude zahájeno poskytování sociálního poradenství cílové skupině (sociálně vyloučené osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení, cca 40 osob). V rámci centra budou využíváni místně příslušní pracovníci s odbornou kvalifikací (dohody o provedení práce). Provoz bude založen na zapojení obce, místních spolků, cílových skupin a spolupracujících obcí (další volnočasové, kulturní, vzdělávací a environmentální aktivity a akce. Prostřednictvím realizace projektu dojde k vybudování základny pro rozvoj dalších komunitních aktivit žadatele. V rámci spolupráce s místními spolky a okolními obcemi/městy na základě partnerských smluv bude vytvořena síť se zaměřením na realizaci kulturních a vzdělávacích akcí.

PRÁCE NA PROJEKTU:

Starosta předložil v září zastupitelstvu záměr vystavět  z dotace komunitní centrum v obci Josefov . Po schválení  záměru ZO byli osloveni a seznámeni s podmínkami tři projektanti. Podmínkami stavby - skloněná střecha, aby odpovídala vesnickému stylu, umístění knihovny, rozpočet do 6 mil Kč bez DPH.  Vypracovaná vizualizace centra byla v listopadu projednána s občany při veřejném setkání. Připomínky občanů byly následně zapracovány do projektu.  V současné době je již projekt hotov, vyjadřují se k němu příslušné orgány, v lednu byla konečná verze představena občanům. Termín podání žádosti o dotaci do 1. 3. 2018. V srpnu byla žádost schválena. Výstavba dokončena v březnu 2020.

Předmět projektu

Bude vybudováno veřejné polyfunkční zařízení nabízející vhodný prostor pro setkávání obyvatel komunity a realizaci sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Zařízení poskytne vhodné zázemí pro základní sociální poradenství zaměřené na řešení nepříznivé sociální situace občanů.

Neméně důležitou funkcí centra je podpora rozvoje neformálních struktur, rozvoj místní komunity, zlepšení komunikace mezi skupinami v komunitě, poskytování komunitních a veřejných služeb a materiálně technického vybavení pro realizaci aktivit komunity jako celku, i jednotlivých spolků a spontánně vzniklých neorganizovaných sekundárních sociálních skupin občanů.

Komunitní centrum bude využíváno pro aktivity organizované obcí, poskytne důstojné prostory pro setkávání občanů k projednání veřejných záležitostí, např. projektů, a konání tradičních kulturních akcí např. pravidelné setkávání seniorů, vánoční posezení zastupitelů se seniory, oslavu MDŽ, dosud realizovaných v nevhodných podmínkách staré budovy OÚ. Umožní i konání akcí, které byly v případě nepřízně počasí rušeny a organizaci akcí, které nemohly být vzhledem k materiálně technickým podmínkám realizovány, např. přednášky a kurzy (jazykové, počítačové..) pro občany. Do budovy bude přemístěna obecní knihovnička, zajišťující občanům knihovnické služby včetně přístupu k internetu, kopírování apod.

Obec

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
PO 9:00-12:00  13:00-17:00 h
ST  9:00-12:00  13:00-16:00 h

Knihovna

Otevřeno ve středu od 16:00 do 17:00 h. Po domluvě  na  t. č. 720 284 094  Vám přineseme knihy až domů.

HŘIŠTĚ

Rezervace - fotbalové hřiště  https://shorturl.at/lsy37

Rezervace - víceúčel. hřiště  https://shorturl.at/cluBY

PROVOZNÍ ŘÁDY          Fotbalové hřiště (363.23 kB)   Víceúčelové hřiště (371.4 kB)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odpady

SBĚRNÉ MÍSTO:  Otevření na vyžádání  po domluvě na tel. 722 960 130.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
V termínu od 1. 3. do 31. 3.  svoz objednávejte na tel. č. 722 960 130.

Informace pro seniory

OSTATNÍ

MÍSTNÍ POPLATKY        

Místní poplatky v obci Josefov 2024 


JOSEFOVSKÉ LISTY (JL) Příspěvky předávejte do schránky OÚ nebo přes       ou-josefov@volny.cz. Uzávěrka 30. 5. 2024.  https://shorturl.at/otJY5

POVODŇOVÝ HLÁSIČ Oloví   https://www.hladiny.cz


Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vodárna Sokolovsko

Vodárna Sokolovsko